Sesja egzaminacyjna potrwa do 26 maja

   • Około 1190 uczniów w Legnicy przystąpiło 4 maja do egzaminu maturalnego
  • Absolwenci rozpoczęli o godz. 9.00 obowiązkowym egzaminem pisemnym z języka polskiego
  • Każdy absolwent może dodatkowo wybrać maksymalnie 5 innych przedmiotów 

Około 1190 uczniów ostatnich klas liceów i techników przystąpiło 4 maja do egzaminu maturalnego. Naukę w szkołach średnich zakończyło kilka dni wcześniej 724 licealistów, w tym 100 absolwentów niepublicznych liceów ogólnokształcących oraz 470 uczniów techników. Sesja egzaminacyjna potrwa do 26 maja.

Absolwenci rozpoczęli maturę o godz. 9.00 obowiązkowym egzaminem pisemnym z języka polskiego. Następnego dnia przystępują do matematyki. Egzaminy z tych przedmiotów, a także z języka obcego nowożytnego zdawane są na poziomie podstawowym. Natomiast wybrany przedmiot dodatkowy – na poziomie rozszerzonym‎. Obowiązkowe egzaminy w części ustnej – egzamin z języka polskiego oraz z języka obcego nowożytnego nie mają określonego poziomu‎.

Każdy absolwent może dodatkowo wybrać maksymalnie 5 innych przedmiotów, które będzie zdawał na poziomie rozszerzonym. Wybory maturzystów w tym zakresie są najczęściej podyktowane wymaganiami rekrutacyjnymi, określonymi przez szkoły wyższe. Uczelnie wykorzystują wyniki egzaminu ‎maturalnego z danego przedmiotu lub przedmiotów – przede wszystkim na poziomie ‎rozszerzonym – jako kryteria w procesie rekrutacji. O uzyskanych wynikach na maturze absolwenci dowiedzą się 30 czerwca – w tym dniu odbiorą świadectwa maturalne.

Dla tych zdających, którzy z udokumentowanych przyczyn ‎zdrowotnych lub losowych nie będą mogli przystąpić do egzaminu w maju, a uzyskali zgodę dyrektora OKE, zaplanowano sesję dodatkową w czerwcu.‎

Sesja poprawkowa tegorocznego egzaminu maturalnego ‎przeprowadzona będzie od 22 do 25 sierpnia 2017r.‎ Dotyczy to tych zdających, którzy przystąpią do wszystkich przedmiotów ‎obowiązkowych w maju/czerwcu i nie złożą z wynikiem pozytywnym egzaminu tylko z jednego przedmiotu w części pisemnej albo ‎w części ustnej.

Tegoroczni absolwenci wszystkich typów szkół prowadzących kształcenie zawodowe będą również zdawać egzamin potwierdzający kwalifikacje zawodowe: 12 czerwca odbędzie się etap pisemny, 13 czerwca – etap praktyczny dla techników, techników uzupełniających i szkół policealnych, a od 4 do 8 lipca – dla zasadniczych szkół zawodowych.

Źródło: Informacja przesłana przez samorząd