Omówiono je na konferencji prasowej w Urzędzie Miasta

   • 6 kwietnia w Urzędzie Miasta Kraśnik odbyła się konferencja prasowa
  • Omówiono na niej miejskie inwestycje związane z ochroną środowiska
  • Łącznie na dofinansowanie Kraśnik może przeznaczyć 750 tysięcy złotych 

6 kwietnia w Urzędzie Miasta Kraśnik odbyła się konferencja prasowa, na której omówiono inwestycje związane z ochroną środowiska.

W pierwszej części konferencji przedstawiono program dotacji do wymiany starych pieców grzewczych na bardziej ekologiczne i nowoczesne.

– Inicjatywa powstała w związku z dużym zanieczyszczeniem powietrza i coraz powszechniejszym zjawiskiem smogu – mówił na konferencji burmistrz Mirosław Włodarczyk. – W pewnej mierze spowodowane jest to przez spalanie węgla w kotłach grzewczych starego typu, stąd pomysł by ułatwić mieszkańcom wymianę pieców na nowocześniejsze.

Szczegóły programu przedstawił zastępca burmistrza Dariusz Lisek oraz kierownik Referatu Ochrony Środowiska, Beata Kuś.

- Wstępnie przeznaczono w budżecie Miasta na ten cel 150 000 zł pochodzące z opłat i kar za korzystanie ze środowiska. Z uwagi na duże zainteresowanie mieszkańców otrzymaniem dotacji – złożono 239 wniosków – zwrócono się o udzielenie pożyczki ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Lublinie – przedstawił Dariusz Lisek.

 

WFOŚiGW przychylnie zaopiniował projekt oferując pomoc finansową w formie preferencyjnej pożyczki, jednakże z wykluczeniem modernizacji kotłów węglowych na nowoczesne kotły węglowe. Wysokość planowanej pożyczki wynosi 600 000 zł.

– Łącznie na dofinansowanie możemy więc przeznaczyć 750 tysięcy zł – mówił Dariusz Lisek.

Mieszkańcy mogą otrzymać dotację w wysokości do 70% kosztów. W chwili obecnej trwa weryfikacja wniosków pod względem formalnym i merytorycznym.

– Osoby, które złożyły wnioski o dofinansowanie do zakupu kotła węglowego mają możliwość zmiany we wniosku i deklarację wyboru pieca gazowego lub na biomasę z zachowaniem miejsca na liście zgłoszeń – zapewniła kierownik Beata Kuś.

Następnie omówiono projekt „Nowa Energia dla Kraśnika II”, o którego dofinansowanie stara się miasto. Zakłada on montaż 265 instalacji solarnych i 110 fotowoltaicznych dla mieszkańców miał być finansowany z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014–2020.

Pierwsza ocena wniosku została przez Urząd Miasta zakwestionowana i w związku z tym złożony został protest. Rozstrzygnięcie protestu jest dla miasta pomyślne, gdyż został on uznany za zasadny, a jego końcowa ocena punktowa wniosku wyniosła 97,5 pkt na 100 możliwych.

Projekt jest elementem szerzej zaplanowanych działań, które mają na celu poprawę jakości powietrza na terenie miasta, redukcja emisji gazów cieplarnianych oraz zwiększenie korzystania z odnawialnych źródeł energii. Wpisuje się także w obowiązujący „Plan Gospodarki Niskoemisyjnej Miasta Kraśnik.” Obecnie trwa aktualizacja listy konkursowej po odwołaniach złożonych przez samorządy.

Źródło: Informacja przesłana przez samorząd