Brakuje rozwiązań prawnych pozwalających skutecznie działać

   • Najwyższa Izba Kontroli i Państwowa Inspekcja Pracy badały działania medycyny pracy
  • Zdaniem instytucji, brakuje rozwiązań prawnych pozwalających skutecznie kontrolować rynek
  • W efekcie nie wiadomo, czy lekarze i pracodawcy zapewniają badania profilaktyczne 

Najwyższa Izba Kontroli i Państwowa Inspekcja Pracy zbadały działanie rozwiązań prawnych, stanowiących podstawę działania lekarzy medycyny pracy. Pracodawca ma obowiązek objęcia pracowników profilaktyczną opieką zdrowotną. Nie wolno dopuścić do pracy pracownika bez aktualnego orzeczenia lekarskiego o braku przeciwwskazań do wykonywania pracy na określonym stanowisku. Pracodawca nie ma jednak obowiązku przechowywania w aktach osobowych pracownika kopii skierowania na badania. Uniemożliwia to inspektorom pracy zweryfikowanie, czy pracodawca zawarł w skierowaniu wyczerpujące informacje o występujących na stanowisku pracy czynnikach szkodliwych dla zdrowia, aktualnych wynikach ich badań i pomiarów oraz warunkach uciążliwych – podkreślono w raporcie.

Taka sytuacja powoduje – z jednej strony – większe ryzyko niezapewnienia pracownikom badań lekarskich adekwatnych do zagrożeń dla ich zdrowia i życia występujących w miejscu pracy; z drugiej – pracodawcy nie otrzymują pełnej informacji o przeciwwskazaniach zdrowotnych do pracy na określonych stanowiskach.

Ponadto najczęściej stwierdzanymi nieprawidłowościami były: wykonywanie przez lekarzy badań bez skierowania lub na podstawie skierowania niezawierającego wymaganych informacji o zagrożeniach dla zdrowia i życia występujących na stanowisku pracy, zawężanie zakresu tych badań oraz nieprawidłowe wyznaczanie terminu kolejnych badań. Lekarze profilaktycy nie wizytowali też stanowisk pracy.

Kontrolerzy zwracają ponadto uwagę na nieprecyzyjne przepisy dotyczące możliwości kontrolowania przez wojewódzkie ośrodki medycyny pracy prawidłowości umów, na których podstawie lekarze wykonują badania profilaktyczne. Przepisy nie określają też jednolitych dla całego kraju, szczegółowych zasad wykonywania kontroli podstawowych jednostek służby medycyny pracy.

Według NIK i PIP ustawa o służbie medycyny pracy powinna zostać znowelizowana m.in. o przepis wskazujący wprost, że kontrola wojewódzkich ośrodków medycyny pracy obejmuje także sprawdzenie prawidłowości umów, na których podstawie lekarze wykonują badania profilaktyczne. Ujednolicone powinny też zostać zasady wykonywania kontroli przez wojewódzkie ośrodki medycyny pracy.

Źródło: Kurier PAP – www.kurier.pap.pl