Opłaty jak podatki?

 

Jak uznała Regionalna Izba Obrachunkowa (RIO) w Opolu, nieterminowe uiszczanie opłat za przedszkole, w tym za wyżywienie dzieci, może skutkować naliczeniem odsetek przez gminę, jak za zwłokę w płatnościach zaległości podatkowych. Rozstrzygnięcie to efekt odpowiedzi na pytanie zastępcy burmistrza Brzegu.

– Na podstawie art. 52 ust. 15 ustawy i finansowaniu zadań oświatowych opłaty za korzystanie z wychowania przedszkolnego w publicznych placówkach wychowania przedszkolnego prowadzonych przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz opłaty za korzystanie z wyżywienia w takich placówkach stanowią niepodatkowe należności budżetowe o charakterze publicznoprawnym – przypomina RIO.

Co więcej, w kwestiach nieuregulowanych ustawą o finansach publicznych stosowane powinny być przepisy Kodeksu postępowania administracyjnego oraz działu III Ordynacji podatkowej, która w art. 53 i następnych szczegółowo reguluje tematykę odsetek za zwłokę od zaległości podatkowych.

– Nie sposób zgodzić się ze stanowiskiem, jakoby brak stosownych regulacji dotyczących odsetek w ustawie o finansowaniu zadań oświatowych stanowił podstawę do wyprowadzenia wniosku, iż od nieterminowo uiszczanych opłat za korzystanie dzieci z wychowania przedszkolnego i opłaty za wyżywienie dziecka w przedszkolu nie należy naliczać odsetek – przekonuje RIO.

kup artykuly platne