Wzrosły wynagrodzenia w przemyśle i w budownictwie

   • Jak podał GUS, w ciągu pierwszego kwartału wzrosły pensje we wszystkich regionach
  • Największy przyrost – o 7,1% – odnotowano w województwie kujawsko-pomorskim
  • Przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto w sektorze przedsiębiorstw wyniosło 4390,54 zł 

Jak podał GUS, w ciągu pierwszych trzech miesięcy br. najbardziej wzrosły pensje w kujawsko-pomorskim (o 7,1%), lubuskim (o 6,5%) i świętokrzyskim (o 6,2%). Najmniejszy wzrost zanotowano w lubelskim (o 0,9%) i mazowieckim (o 3%).

Z danych GUS o sytuacji społeczno-gospodarczej województw wynika, że w I kwartale br. przeciętne miesięczne wynagrodzenia brutto w sektorze przedsiębiorstw było wyższe niż w analogicznym okresie ubiegłego roku. Wzrosły wynagrodzenia zarówno w przemyśle, jak i w budownictwie.

Przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto w sektorze przedsiębiorstw w I kwartale 2017 r. wyniosło 4390,54 zł i było o 4,5% wyższe niż w analogicznym okresie ub. roku (przed rokiem wzrost o 3,7%). Wzrost wynagrodzeń wystąpił we wszystkich województwach, największy w kujawsko-pomorskim (o 7,1%), lubuskim (o 6,5%) i świętokrzyskim (o 6,2%), a najmniejszy w lubelskim (o 0,9%) i mazowieckim (o 3%).

Najwyższy poziom wynagrodzeń utrzymywał się nadal w województwach: mazowieckim, pomorskim i śląskim (odpowiednio 121,5%, 103,4% i 101% średniej krajowej), przy czym w mazowieckim i śląskim wynagrodzenia rosły wolniej, a w pomorskim szybciej niż średnio w kraju.

Najniższy poziom wynagrodzeń, podobnie jak w okresach poprzednich wystąpił w województwie warmińsko-mazurskim (o 18,6% mniej niż średnio w kraju). W grupie województw o najniższym wynagrodzeniu znalazły się również: podkarpackie, świętokrzyskie i podlaskie (od 16,9% do 16,1% mniej niż średnia w kraju).

Relacja przeciętnych miesięcznych wynagrodzeń brutto w sektorze przedsiębiorstw do średniej krajowej, w porównaniu z analogicznym okresem ub. roku poprawiła się w 12 województwach (od 2,1% w kujawsko-pomorskim do 0,1% w opolskim

W pozostałych województwach relacja pogorszyła się (3,0% w lubelskim, 1,8% w mazowieckim, 0,4% w łódzkim i śląskim).

Rozpiętość w relacji do średniej krajowej między województwami o najwyższym i najniższym przeciętnym miesięcznym wynagrodzeniu w sektorze przedsiębiorstw zmniejszyła się o 2,5 p.% i wyniosła 40,1%.

Źródło: Kurier PAP – www.kurier.pap.pl