Oficjalne przejęcie banku coraz bliżej

   • PZU i PFR podpisali porozumienie dotyczące nabycia od UniCredit pakietu akcji Pekao
  • Określili w nim warunki współpracy po formalnym zakupie akcji
  • To kolejny krok na drodze do formalnego przejęcia banku 

W dniu wczorajszym przedstawiciele akcjonariuszy PZU i Polskiego Funduszu Rozwoju podpisali porozumienie dotyczące nabycia od UniCredit znacznego pakietu akcji Banku Polska Kasa Opieki SA. Określili w nim warunki współpracy po formalnym zakupie akcji, wspólną długoterminową politykę, a także prawa i obowiązki stron jako akcjonariuszy oraz zasady ustalania sposobu wspólnego głosowania na walnych zgromadzeniach. To kolejny krok na drodze do przejęcia banku, które potwierdzono umową z UniCredit na początku grudnia 2016 roku.

– Strony zobowiązały się wobec siebie do głosowania „za” podejmowaniem uchwał o podziale zysku i wypłacie dywidendy, na zasadach i w granicach określonych mającymi zastosowanie przepisami prawa i rekomendacjami Komisji Nadzoru Finansowego oraz zgodnie z dotychczasową praktyką banku. Poza kwestiami dotyczącymi wykonywania prawa głosu z posiadanych przez strony akcji banku, porozumienie akcjonariuszy zawiera także wzajemne zobowiązania stron zmierzające do ograniczenia możliwości rozporządzania przez każdą ze stron posiadanymi akcjami banku, a także umowne prawo pierwszeństwa, w przypadku, gdy którakolwiek ze stron będzie zamierzała zbyć wszystkie lub jakiekolwiek akcje banku posiadane przez taką stronę oraz prawo strony do wykonania odkupu akcji posiadanych przez drugą stronę, która rozwiązała lub wypowiedziała porozumienie akcjonariuszy – podało PZU w oficjalnym komunikacie.

Porozumienie ma wejść w życie z dniem realizacji pierwszego etapu nabycia akcji Pekao przez PZU i PFR. Została zawarta na okres pięciu lat.