Dodatkowe wpływy do budżetu państwa

 

Posłowie zdecydują w głosowaniu, czy kontynuować prace nad rządowym projektem przewidującym opodatkowanie akcyzą płynu do elektronicznych papierosów i tzw. wyrobów nowatorskich. Wniosek o jego odrzucenie w pierwszym czytaniu złożył podczas środowej sejmowej debaty Jarosław Sachajko z Kukiz'15.

Wiceminister finansów Wiesław Janczyk powiedział w środę w Sejmie, przedstawiając projekt nowelizacji ustawy o akcyzie, że przewiduje on opodatkowanie akcyzą płynu do elektronicznych papierosów i tzw. wyrobów nowatorskich, które zawierają w swoim składzie tytoń do podgrzewania. Zwrócił uwagę, że e-papierosy stanowią substytut tradycyjnych wyrobów tytoniowych.

"Dlatego głównym celem projektu jest zagwarantowanie równego traktowania podatkowego przedsiębiorcom działającym w branży tradycyjnych wyrobów tytoniowych oraz podmiotów z branż papierosów elektronicznych i wyrobów nowatorskich" – powiedział Janczyk. Jego zdaniem dzięki zmianom rynek ten zostanie uregulowany, zwiększy się też bezpieczeństwo konsumentów. Zwrócił uwagę, że 13 państw UE opodatkowało wyroby nowatorskie, a 9 płyn do e-papierosów.

Argumenty resortu finansów podzieliła Barbara Bubula (PiS). Powiedziała, że jej klub pozytywnie ocenia projekt i opowiada się za skierowaniem go do prac w komisji finansów publicznych. Zwróciła uwagę na proces zastępowania tradycyjnych wyrobów tytoniowych nieopodatkowanymi odpowiednikami, co prowadzi do spadku dochodów państwa z akcyzy od tradycyjnych wyrobów tytoniowych. "Stąd należy traktować nowelizację ustawy jako koniczne ustabilizowanie dochodów akcyzowych z tego tytułu, a nie jako zwiększanie obciążeń podatkiem akcyzowym" – oceniła Bubula.

Marta Golbik z PO powiedziała, że to projekt ustawy "o nałożeniu nowego podatku", choć przyznała, że e-papierosy i wyroby nowatorskie to używki, a te powinny być opodatkowane, ale pojawia się pytanie, jak to zrobić, aby odniosło to dobry skutek. Golbik wyraziła obawę, że skutkiem zmiany zaproponowanej w projekcie będzie – jak stało się to np. w Portugalii, czy we Włoszech – "otwarta droga do szarej strefy", do której przeniesie się rynek oraz do monopolizacji. Jej zdaniem problem wynika m.in. z wysokości akcyzy zaproponowanej w projekcie. Golbik poinformowała, że PO jest za skierowaniem projektu do dalszych prac, podczas których zgłosi odpowiednie poprawki.

"Projekt w przedstawionym kształcie nie powinien być procedowany (...) wnoszę o odrzucenie go w pierwszym czytaniu" – oświadczył natomiast Jarosław Sachajko z Kukiz'15. Zwrócił uwagę na nowe obowiązki, które zostaną nałożone na działające na rynku e-papierosów i wyrobów nowatorskich polskie firmy, głównie małe i średnie. Jego zdaniem skutkiem zmian będzie np. konieczność dostosowania budynków do bardzo restrykcyjnych wymogów oraz poniesienia ogromnych nakładów finansowych i organizacyjnych, a także zgromadzenia kapitału na zabezpieczenie podatkowe.

Michał Jaros (N) poinformował, że jego klub opowiada się za dalszymi pracami nad projektem, choć zwrócił uwagę, że propozycja budzi poważne wątpliwości w kilku punktach. Największe zastrzeżenia miał do zbyt wysokiej – jego zdaniem – stawki akcyzy na płyn do e-papierosów. Wskazał na brak wiarygodnych i całościowych danych dotyczących tego rynku i zaproponował, by na początek wprowadzić zerowy podatek na płyn do e-papierosów.

Płyn do papierosów elektronicznych oraz wyroby nowatorskie mają być opodatkowane akcyzą od 1 stycznia 2018 r. Według rządu oznacza to, że produkty te będą traktowane tak samo jak tradycyjne wyroby tytoniowe – zostaną objęte obowiązkiem banderolowania, potwierdzającym ich legalne pochodzenie oraz lepszą kontrolą państwa nad ich produkcją, przemieszczaniem się i sprzedażą.

Stawka akcyzy na płyn do papierosów elektronicznych ma wynieść 50 gr za każdy jego mililitr. Z kolei stawka akcyzy na wyroby nowatorskie wyniesie 141,29 zł za każdy ich kilogram i 31,41 proc. średniej ważonej detalicznej ceny sprzedaży tytoniu do palenia.

Autorzy projektu wskazali, że wiele krajów europejskich opodatkowało płyn do papierosów elektronicznych i wyroby nowatorskie. Są to m.in. Włochy, Portugalia, Rumunia, Łotwa, Słowenia, Grecja, Chorwacja, Węgry, Serbia. Kolejne państwa rozważają wprowadzenie tego rozwiązania.

Projekt zakłada, że w stosunku do płynu do papierosów elektronicznych i wyrobów nowatorskich będą miały zastosowanie ogólne przepisy dotyczące opodatkowania akcyzą wyrobów akcyzowych. W przypadku obydwu produktów przewidziano także zwolnienia od podatku akcyzowego (np. w sytuacji importu płynu do e-papierosów i wyrobów nowatorskich, przywożonych w bagażu osobistym podróżnego).

Resort finansów obliczył, że objęcie akcyzą tych towarów powinno przynosić budżetowi państwa ok. 75 mln zł rocznie.

Projekt przewiduje czasowe zwolnienie producentów z obowiązku oznaczania tych towarów znakami akcyzy, bowiem – jak zauważono – dostosowanie linii produkcyjnej do tego jest procesem długotrwałym. Przejściowo, do końca października 2018 r., z obowiązku oznaczania znakami akcyzy ma być zwolniony płyn do papierosów elektronicznych i wyroby nowatorskie. Natomiast do końca grudnia 2018 r. z obowiązku oznaczania znakami akcyzy mają być zwolnione te produkty, które wprowadzono do sprzedaży detalicznej przed 1 listopada 2018 r.

Źródło: