Miasto przywróci do naturalnego stanu 5 ha obszaru cennego przyrodniczo

   • Dolina Rowu Rudzkiego odznacza się walorami krajobrazowymi i różnorodnością zwierząt
  • Wybudowana zostanie ścieżka edukacyjna, pieszo-rowerowa oraz plac zabaw
  • Miasto pozyskało na realizację tego zadania blisko 1 mln zł unijnego dofinansowania 

Ruda Śląska przywróci do naturalnego stanu 5 hektarów cennego przyrodniczo obszaru znajdującego się pomiędzy ul. Bujoczka a ul. Kościelną. Oprócz uporządkowania terenu, nasadzeń nowych roślin oraz budowy budek lęgowych dla ptaków i owadów powstanie także nowa infrastruktura dla mieszkańców. Wybudowana zostanie ścieżka edukacyjna, ścieżka pieszo-rowerowa, pojawią się ławki oraz utworzony zostanie plac zabaw. Władze miasta pozyskały właśnie na realizację tego zadania blisko 1 mln zł unijnego dofinansowania.

– Rewitalizacja przestrzeni miejskich obejmuje nie tylko budynki, czy infrastrukturę komunalną, ale także tereny zielone – podkreśla prezydent Grażyna Dziedzic. – Jak ważna jest zieleń w mieście pokazują najnowsze badania psychologów i specjalistów od urbanistyki. Otóż okazuje się, że ludzie mieszkający w pobliżu terenów zielonych są szczęśliwsi, bardziej życzliwi i skłonni do pomocy. Lepiej też znają swoich sąsiadów – dodaje.

Teren objęty projektem stanowi w głównej mierze dolina znajdująca się pomiędzy ul. Bujoczka a Kościelną w dzielnicy Ruda, przez którą przepływa tzw. Rów Rudzki II. Znajdują się tu także dwa niewielkie, płytkie stawy.

– Aktualnie to miejsce jest nieuporządkowane i zaśmiecone. Najważniejsze, że wiemy, co trzeba tu zmienić i że mamy na to pieniądze. Co ważne, teren ten ma również duży potencjał – zastrzega wiceprezydent Krzysztof Mejer.

Okazuje się, że dolina Rowu Rudzkiego odznacza się dużymi walorami krajobrazowymi, charakteryzuje się też dużą różnorodnością zwierząt, szczególnie płazów i ptaków.

– Występuje tu także 5 gatunków roślin objętych ochroną częściową w Polsce – w tym konwalia majowa i bluszcz pospolity – oraz dwa gatunki zagrożone w skali regionu górnośląskiego – rzeżucha gorzka i jeżogłówka pojedyncza. Ponadto znajdują się tutaj dwa pomniki przyrody – 150-letni grab oraz 200-letni dąb szypułkowy – wylicza Ewa Wyciślik, naczelnik Wydziału Ochrony Środowiska.

 

W pierwszej kolejności uporządkowany zostanie teren poprzez uprzątnięcie śmieci oraz wycinkę roślin inwazyjnych. Następnie nasadzane będą nowe drzewa, krzewy i byliny. Wykonane zostaną łąki parkowe oraz zainstalowane zostaną budki lęgowe dla ptaków i owadów. Wybudowana zostanie pieszo-rowerowa ścieżka prowadząca od ul. Bujoczka do ul. Porębskiej oraz schody terenowe prowadzące od strony ulicy Kościelnej/Porębskiej. Ponadto w rejonie ul. Bujoczka wykonany zostanie plac zabaw dla dzieci, nie zabraknie też drobnej architektury – ławek, koszy na śmieci, stolików do gry.

Niezwykle istotnym w skali całego przedsięwzięcia będzie jego edukacyjny wymiar. Na obszarze objętym inwestycją zostanie wytyczona ścieżka edukacyjna, przy której zainstalowane zostaną tablice edukacyjne.

– Planujemy także wydanie broszury informacyjnej, a także książeczki i kolorowanki dla dzieci. Opracowane zostaną także materiały do placówek oświatowych – informuje Ewa Wyciślik.

Cała inwestycja kosztować ma ponad 1,3 mln zł, z czego unijne dofinansowanie ma wynieść blisko 950 tys. zł.

– Dofinansowanie otrzymały jedynie 4 projekty z województwa. Przyznane ono zostało w ramach RPO Województwa Śląskiego 2014–2020. Działanie 5.4.1. Ochrona różnorodności biologicznej ZIT – mówi Aleksandra Kruszewska, naczelnik Wydziału Rozwoju Miasta.

Pierwsze prace przy realizacji inwestycji powinny się rozpocząć jeszcze w tym roku, a zakończyć do jesieni 2018 roku. Najpierw jednak zgodnie z procedurami miasto musi ogłosić przetarg na realizację tego zadania.

Źródło: Informacja przesłana przez samorząd