20% gmin nie dopełnia standardów

 

Jak informuje Najwyższa Izba Kontroli (NIK) w raporcie dot. usług opiekuńczych, mimo ciążącego na gminach obowiązku prawie 20% nie zapewnia starszym osobom opieki w miejscu zamieszkania. Problemem jest również niespełnianie określonych standardów opieki w miejscu zamieszkania.

Usługi opiekuńcze dla starszych osób w miejscu zamieszkania powinny, zgodnie z definicją ustawową, obejmować pomoc w zaspokajaniu codziennych potrzeb życiowych, opiekę higieniczną, pielęgnację zaleconą przez lekarza i, w miarę możliwości, kontakt z otoczeniem. Kierowane maja być do osób samotnych, które wymagają pomocy innych z powodu wieku, choroby lub innych przyczyn.

– Mimo iż z roku na rok systematycznie rośnie liczba osób, którym świadczone są usługi opiekuńcze w miejscu zamieszkania – od 84,5 tys. w 2014 roku do ponad 94 tys. w 2016 roku – nadal jest to kropla w morzu potrzeb. W 2016 roku opieką domową objęto nieco ponad 1% populacji powyżej 60. roku życia w skali kraju. W 23 skontrolowanych gminach z usług tych korzystało średnio jedynie 1,5%. osób z tej grupy wiekowej –zauważa NIK.

Co więcej, większość skontrolowanych samorządów nie miała nawet rozeznania w zakresie i ilości potrzeb osób starszych. Część gmin nie jest w stanie określić, ilu seniorów żyje na zarządzanym terenie.

– Jest to szczególnie niebezpieczne w sytuacji dynamicznych zmian demograficznych. W latach 2014–2016 w gminach, w których funkcjonują skontrolowane OPS, liczba mieszkańców zmniejszyła się o blisko 2% zaś osób starszych w wieku powyżej 60. roku życia wzrosła o prawie 5% – ocenia NIK.

Źródło: