W 27% skontrolowanych firm stwierdzono nieprawidłowości

 

Jak wynika z danych PIP obejmujących ponad 7 tys. kontroli przeprowadzonych w pierwszym półroczu roku, w 27% skontrolowanych firm stwierdzono nieprawidłowości przy wypłacie minimalnej stawki godzinowej. Stwierdzone naruszenia dotyczyły głównie odpowiedniego dokumentowania liczby przepracowanych godzin.

– Do podstawowych nieprawidłowości przy wypłacie minimalnej stawki godzinowej stwierdzonych podczas kontroli należy realizowanie obowiązków związanych z dokumentowaniem i przekazywaniem przez osoby wykonujące pracę zarobkową informacji dotyczących liczby przepracowanych godzin wykonywania zlecenia lub świadczenia usług. W praktyce nieustalenie podczas kontroli liczby przepracowanych godzin uniemożliwia ustalenie należnego wynagrodzenia – głosi raport.

Jak jednak ocenia dyrektor Departamentu Prawnego Głównego Inspektora Pracy Halina Tulwin, mimo to przestrzeganie przepisów dotyczących minimalnej stawki godzinowej jest zadowalające.

– Znacząca większość kontrolowanych podmiotów prawidłowo stosowała przepisy o minimalnej stawce godzinowej. Zarówno przestrzegano wniosków o charakterze formalnym, czyli dotyczących treści umów, dokumentacji liczby przepracowanych godzin wykonania zlecenia, jak też dokonywano wypłat minimalnej stawki w prawidłowej wysokości – wskazała.

Część nieprawidłowości przy wypłacie minimalnej stawki godzinowej miała – według PIP –źródło w nieznajomości prawa. Inspektorzy PIP zwrócili zatem uwagę, że konieczne jest kontynuowanie popularyzowania przepisów o minimalnej stawce godzinowej i wyeliminowanie problemów interpretacyjnych, powstających zwłaszcza na styku stosowania ustawy o minimalnym wynagrodzeniu za pracę i przepisów kodeksu cywilnego.

Nowe przepisy o minimalnej stawce godzinowej podwyższające płacę minimalną obowiązują od 1 stycznia 2017 roku. Objęła ona osoby pracujące na podstawie umowy zlecenia i samozatrudnione, świadczące usługi dla firm jednoosobowo.

Źródło: 


kup artykuly platne