Na pierwszym posiedzeniu zebrała się włodawska Rada Seniorów

   • 23 marca odbyło się pierwsze w tym roku posiedzenie włodawskiej Rady Seniorów
  • Zgłoszono interpelacj dotyczące przystąpienia miasta do programu „Senior+”
  • Przedstawiono też informację o sytuacji demograficznej Włodawy 

23 marca na pierwsze w tym roku posiedzenie zebrała się włodawska Rada Seniorów. W obradach uczestniczył również burmistrz Włodawy Wiesław Muszyński.

Radni zgłosili interpelacje dotyczące możliwości przystąpienia miasta do programu ministerialnego „Senior+”, remontu chodnika na ulicy Sanguszki przy tzw. „starym targowisku” oraz o plany na zagospodarowanie budynku gimnazjum. W trakcie obrad podjęto uchwałę dotyczącą planu pracy Rady Seniorów w 2017 roku. Przegłosowano również wniosek do Rady Miejskiej o zmiany w statucie Rady Seniorów.

W kolejnym punkcie Radna Janina Klimczuk przedstawiła informację o sytuacji demograficznej Włodawy. Ze zgromadzonych danych wynika że osoby w wieku 60+ stanowią 26,39% ogółu mieszkańców. W informacji znalazły się również dane dotyczące pomocy udzielanej seniorom przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej.

 

W dyskusji radni zwracali uwagę na potrzebę podjęcia działań zmierzających do aktywizacji osób starszych, zwłaszcza tych samotnych. Postulowano również stworzenie bazy danych seniorów, która ułatwi dotarcie do potrzebujących. W najbliższym czasie komisje włodawskiej Rady Seniorów pracować będą nad przygotowaniem ulotki informacyjnej dla osób starszych. Organizowane będą również specjalne dyżury w trakcie których seniorzy otrzymywać będą porady i informacje. Ponadto w kwietniu zorganizowane zostanie spotkanie Rady Seniorów z pracownikami MOPS poświęcone możliwości współpracy na rzecz osób starszych.

Odpowiadając na interpelacje burmistrz Włodawy zapewnił, że przeanalizuje założenia programu ministerialnego i rozważy możliwość przystąpienia do niego. Remont chodnika zostanie wpisany do wniosku na przebudowę dróg w mieście. Przeznaczenie budynku gimnazjum nie zmieni się. Do czasu wygaszenia Gimnazjum nr 1 odbywać się w nim będą zajęcia szkolne. Przeniesiona tam zostanie również włodawska Szkoła Muzyczna. W przyszłości powstanie tam być może nowa placówka oświatowa.

Źródło: Informacja przesłana przez samorząd