Porozumienie o współpracy podpisano w Kujawsko-Pomorskim Urzędzie Wojewódzkim

   • Siły połączyli wojewodowie: mazowiecki, pomorski, warmińsko-mazurski i kujawsko-pomorski
  • Zobowiązali się do współdziałania zmierzającego do rozwoju regionu wodnego Dolnej Wisły
  • Zadeklarowali rozbudowę żeglugi śródlądowej i realizację przedsięwzięć hydrotechnicznych na Wiśle 

Porozumienie zakładające współpracę na rzecz zrównoważonego rozwoju regionu wodnego Dolnej Wisły podpisali w Kujawsko-Pomorskim Urzędzie Wojewódzkim wojewoda mazowiecki Zdzisław Sipiera, wojewoda pomorski Dariusz Drelich, wojewoda warmińsko-mazurski Artur Chojecki oraz wojewoda kujawsko-pomorski Mikołaj Bogdanowicz. Wśród gości byli także: sekretarz stanu w Ministerstwie Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej Jerzy Materna oraz podsekretarz stanu w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i Administracji Sebastian Chwałek, dziekan Wydziału Kultury Fizycznej, Zdrowia i Turystyki Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy prof. dr hab. Zygmunt Babiński, parlamentarzyści, przedstawiciele samorządów, instytucji związanych z żeglugą śródlądową, uczelni i lokalnych przedsiębiorców.

W dokumencie czterej wojewodowie zobowiązują się do współdziałania zmierzającego do rozwoju regionu wodnego Dolnej Wisły. W jego ramach zadeklarowali rozbudowę żeglugi śródlądowej, realizację przedsięwzięć hydrotechnicznych na rzece Wiśle, w tym m.in. budowę stopni wodnych, rozwój gospodarczy obszaru Dolnej Wisły, ochronę przyrody oraz promocję przedsięwzięć kulturalnych, artystycznych i sportowych organizowanych w ramach obchodów Roku Rzeki Wisły.

 

Wymienione cele strony realizowały będą przy pomocy zespołów eksperckich o charakterze opiniodawczo-doradczym, które zarządzeniem powołają wszyscy wojewodowie. W ich skład wejdą przedstawiciele oraz eksperci legitymujący się odpowiednią specjalistyczną wiedzą oraz doświadczeniem. Porozumienie zakłada także spotkania wojewodów, które odbywać się będą w poszczególnych urzędach wojewódzkich.

Po uroczystym podpisaniu porozumienia między wojewodami, głos zabrał sekretarz stanu w Ministerstwie Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej Jerzy Materna.

– Inicjatywa na rzecz zrównoważonego rozwoju Dolnej Wisły jest bardzo cenna, a jej celem jest doprowadzenie do żeglowności rzek o znaczeniu międzynarodowym. W Ministerstwie Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej pracujemy intensywnie nad urealnieniem tego planu i włączeniem transportu wodnego do ogółu transportu w Polsce. 14 czerwca 2016 r. Rada Ministrów przyjęła założenia o rozwoju śródlądowych dróg wodnych na lata 2016–2020 z perspektywą do 2030 r. Element dotyczący żeglugi śródlądowej znajduje się także w Strategii na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju, trzy ważne inwestycje wpisane są w Planie Junckera – powiedział wiceszef Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej.

 

Z kolei wiceminister Spraw Wewnętrznych i Administracji Sebastian Chwałek zaznaczył, że współpraca w ramach odcinka Dolnej Wisły będzie pewnego rodzaju testem dla tych, którzy chcą, aby cała rzeka Odra jaki Górna Wisła stały się żeglowne.

– Z jednej strony jest to kwestia żeglowności, a z drugiej musimy zwrócić uwagę na ochronę przeciwpowodziową, a regulacja i udrożnienie będzie miało bezpośredni wpływ na tę ochronę i na zmniejszenie strat i szkód wywołanych powodziami. W tej dziedzinie dużą inicjatywę muszą przejawiać właśnie wojewodowie. Muszą być łącznikiem między rządem i samorządem, tak aby wszystkie inicjatywy centralne były dobrze prowadzone w terenie – mówił podsekretarz MSWiA.

Po zakończonej uroczystości ministrowie, wojewodowie oraz zaproszeni goście udali się na krótki rejs po Brdzie.

Źródło: Informacja przesłana przez samorząd