Porąbka. Gmina z budżetem na 2017 rok.

W dniu 20 grudnia 2016 roku w Gminie Porąbka odbyła się ostatnia w tym roku Sesja Rady Gminy. Podczas obrad radni przyjęli Budżet Gminy na 2017 rok.

Przyszłoroczne dochody gminy ustalone zostały na kwotę 53 960 805,83 złotych, a wydatki na 54 934 805,83 złotych. Deficyt w wysokości 974 000,00 złotych ma zostać pokryty z kredytu i pożyczki. Zaplanowano również spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań w wysokości 2 000 000,00 złotych. Wśród wydatków najwięcej zaplanowano na Oświatę i wychowanie 20 430 697,20 złotych. Sporo środków planuje się również wydać ma Pomoc społeczną i Rodzinę 12 523 580,00 złotych.

 

Oprócz wydatków na bieżące utrzymanie gminy-drogi, oświetlenie, odśnieżanie, straże pożarne, stadiony sportowe, domy kultury sporo środków przeznaczy się na inwestycję. Do najważniejszych z nich należeć będą:  •  dofinansowanie przydomowych oczyszczalni ścieków
  •  termomodernizacja budynków Ośrodka Zdrowia w Kobiernicach i Przedszkola w Czańcu
  •  dofinansowanie przebudowy drogi powiatowej Czaniec – Roczyny
  •  modernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Porąbce
  •  rozbudowa budynku Urzędu Gminy
  •  prace przygotowawcze do złożenia wniosku o dofinansowanie budowy zbiorczej kanalizacji sanitarnej w Bujakowie.Sesja przebiegała w miłej, świątecznej atmosferze. Radni wraz z władzami Gminy, Starostą Bielskim Andrzejem Płonką oraz Dyrektorem Bielskiego Pogotowia Wojciechem Waligórą zasiedli przy wigilijnym stole, gdzie wspólnie kolędowali.