Wojewódzka debata o szkolnictwie zawodowym

Wojewoda kujawsko-pomorski Mikołaj Bogdanowicz 26 kwietnia wziął udział w kujawsko-pomorskiej debacie „Kształcenie zawodowe dla rynku pracy”. Gościem spotkania była wiceminister edukacji narodowej Teresa Wargocka.

Debata, która odbyła się w Uniwersytecie Techniczno-Przyrodniczym w Bydgoszczy, została zorganizowana przez Ministerstwo Edukacji Narodowej, Kujawsko-Pomorski Urząd Wojewódzki i Kujawsko-Pomorskie Kuratorium Oświaty. Spotkanie otworzył kurator oświaty Marek Gralik, który wyraził, iż w jego ocenie nasz region należy do czołówki, jeśli chodzi o kształcenie zawodowe.

Około 60% absolwentów gimnazjów w kujawsko-pomorskiem wybiera szkoły kształcące w zawodzie. Obecnie w województwie w szkołach zawodowych różnych typów, naukę pobiera 51.600 uczniów. Kształcenie odbywa się w 108 zawodach, z których najpopularniejsze to technik informatyk, technik ekonomista, technik logistyk, technik żywienia i usług gastronomicznych, mechanik pojazdów samochodowych, kucharz i sprzedawca. Występują również zawody unikatowe, jak np. złotnik-jubiler, kominiarz, ortoptystka czy asystent kierownika produkcji filmowo-telewizyjnej. Ponadto szkoła z naszego województwa wspólnie z pracodawcami branżowymi uruchomiła zakończoną sukcesem procedurę wprowadzenia do klasyfikacji zawodów szkolnictwa zawodowego nowego zawodu technik chłodnictwa i klimatyzacji.

Następnie wojewoda kujawsko-pomorski w swoim wystąpieniu podkreślił znaczenie edukacji zawodowej dla rozwoju gospodarczego.

– Kształcenie zawodowe i gospodarka to naczynia połączone. Musimy sobie uświadomić, że szkoła zawodowa nigdy nie będzie dobrą szkołą bez współpracy z pracodawcami, a gospodarka nigdy nie będzie miała dobrego pracownika i dobrze zorganizowanego kształcenia zawodowego bez edukacji – stwierdził wojewoda Mikołaj Bogdanowicz.

Wiceminister edukacji narodowej zwróciła uwagę na to, że proces kształcenia zawodowego nie może prowadzić do tego, by na rynek pracy trafiali absolwenci, na których nie ma zapotrzebowania. Pani minister podkreśliła konieczność kształcenia ludzi samodzielnych, nastawionych na różne formy zatrudnienia, w tym samozatrudnienie.

W debacie uczestniczyły również posłanki: Joanna Borowiak, Ewa Kozanecka i Iwona Michałek.

Wydarzenie w Bydgoszczy było trzynastą z serii szesnastu wojewódzkich debat poświęconych różnym aspektom edukacji. Debaty plenarne i dyskusje panelowe z udziałem nauczycieli, samorządowców i przedsiębiorców, mają przynieść plon w postaci materiału, będącego podstawą szerokich zmian systemowych w polskiej oświacie. Podsumowanie debat wojewódzkich ma nastąpić 27 czerwca w Toruniu.