Porąbka w obchodach Dnia Strażaka w Turzovce

14 maja 2016 roku przedstawiciele Gminy Porąbka uczestniczyli w obchodach Dnia Strażaka w Turzovce (Słowacja). W uroczystości wzięli udział przedstawiciele Związku Ochotniczych Straży Pożarnych RP: Czesław Bułka – prezes ZOSPRP Gminy Porąbka, Kazimierz Gałuszka – sekretarz, a także Sebastian Parcia – Komendant OSP Porąbka oraz Szymon Kastelik – wiceprezes i radny.

Spotkanie odbyło się w ramach transgranicznego projektu „Współpraca strażaków bez granic”, realizowanego po polskiej i słowackiej stronie pogranicza przez gminy: Porąbka, Turzovka i Kozy. W związku z nawiązana współpracą służby ratownicze wymienionych samorządów od 2011 roku przeprowadziły cykl szkoleń praktycznych i taktyczno-operacyjnych w zakresie ochrony przeciwpowodziowej. W Turzovce zajęcia odbywały się na rzece Kysuce, natomiast w Porąbce zlokalizowane zostały w przysiółku Kozubnik i w pobliżu zapory wodnej Porąbka. Tematyka zajęć w obu przypadkach dostosowana została do specyfiki obszaru obu gmin i prowadzona była w następujących zakresach:

► ratowanie i ewakuacja osób tonących oraz zagrożonych z powierzchni cieku wodnego,

► ratowanie zwierząt i mienia przy użyciu sprzętu pływającego oraz asekuracyjnego,

► sposoby dostarczania wody i żywności osobom odciętym od zaopatrzenia, przy użyciu sił  i środków jednostek ochrony przeciwpożarowej

► umacnianie wałów przeciwpowodziowych różnymi sposobami, przy użyciu sił i środków jednostek ochrony przeciwpożarowej,

► metody usuwania zatorów znajdujących się na mostach,

► ochrona brzegów rzeki przed niszczeniem ,

► prowadzenie działań pompowych mających na celu likwidację rozlewiska, 

► działania z ratownictwa wodnego i lodowego oraz zapoznanie z wyposażeniem służącym do prowadzenia tych działań,

► likwidacja skutków wycieków substancji ropopochodnych na akwenie wodnym oraz zapoznanie z wyposażeniem przeznaczonym do ich likwidacji,

► współdziałanie z innymi podmiotami ratowniczymi.

Doskonalenie taktyczno-operacyjne oraz podniesienie poziomu wiedzy praktycznej dzięki uczestnictwu we wcześniejszym cyklu zajęć teoretycznych, to tylko kilka korzyści, jakie strażacy mogli osiągnąć dzięki uczestnictwu w opisywanym projekcie.

Istotną zaletą współpracy było również dosprzętowienie jednostek straży pożarnej z Porąbki i Turzovki w postaci lekkiego pojazdu ratownictwa technicznego IVECO DAILY, przyczepy transportowej z pontonem ratowniczym o silniku spalinowym, a także deski do ratownictwa lodowego.

Co więcej – oszczędności przetargowe, jakie powstały w wyniku postępowania na dostawę samochodu, dały możliwość zakupu dodatkowego wyposażenia w postaci przewoźnego agregatu pompowego z napędem spalinowym oraz niezatapialnych skafandrów do pracy w wodzie. Jest to niezwykle istotne podczas czynnej akcji powodziowej, w której liczy się szybka interwencja i działanie służb ratunkowych.

Zakupiony sprzęt przyniesie wymierne korzyści po obu stronach pogranicza polsko-słowackiego, gdyż wykorzystywany będzie również w czasie wspólnych akcji ratunkowych we wszystkich partnerskich gminach.