Pyskowice. Budżet na 2017 rok

Na sesji w dniu 22 grudnia Rada Miejska uchwaliła budżet na 2017 rok. Za uchwałą budżetową opowiedziało się 11 radnych, 3 było przeciw.

W przyszłorocznym budżecie przewidziano dochody w kwocie 72 882 453,35 złotych oraz zaplanowano wydatki w kwocie 77 654 806,90 złotych. Wynik budżetu stanowiący różnicę pomiędzy dochodami a wydatkami w 2017 roku jest ujemny (deficyt) i zostanie sfinansowany nadwyżką budżetową z lat ubiegłych oraz kredytami.

Zgodnie z Wieloletnią Prognozą Finansową na lata 2017–2027 w kolejnych latach planowany wynik budżetu jest dodatni (nadwyżka). Nadwyżka przeznaczana będzie na spłatę zaciągniętych kredytów. Po raz pierwszy przeznaczono 150 tys. zł na realizację zadań w ramach budżetu obywatelskiego.