Pyskowice. Powołanie spółki komunalnej

Na nadzwyczajnej sesji w dniu 23 stycznia 2017 roku Rada Miejska podjęła uchwałę, która umożliwi Burmistrzowi Pyskowic powołanie spółki komunalnej. Jej zadaniem będzie zamknięcie i rekultywacja składowiska odpadów obojętnych i innych niż niebezpieczne w Pyskowicach przy ul. Wrzosowej oraz prowadzenie wymaganego prawem 30-letniego okresu poeksploatacyjnego.

Ze względu na fakt postawienia w stan likwidacji z przyczyn finansowych aktualnego zarządcy i właściciela części składowiska odpadów – firmę EKOFOL II S.A. w likwidacji, konieczność wykonania rekultywacji i zamknięcia całej instalacji odpadów powierzona zostanie Burmistrzowi Pyskowic, w myśl art. 149 ustawy o odpadach.

Od chwili uzyskania informacji o niewypłacalności spółki EKOFOL II S.A. w likwidacji Burmistrz Pyskowic interweniuje u akcjonariuszy spółki, w Wojewódzkim Inspektoracie Ochrony Środowiska w Katowicach, Prokuraturze Rejonowej w Gliwicach oraz u przedstawicieli najwyższych instancji krajowych o pilne podjęcie stosownych decyzji.

Ze względu na niewypłacalność firmy EKOFOL II S.A. Burmistrz Pyskowic kwestię zamknięcia i rekultywacji składowiska będzie realizował poprzez powołaną do tego celu spółkę. Przewidując taki scenariusz przygotowano stosowny wniosek, w oparciu o który zapewnione zostało, w postaci promesy, sfinansowanie prac rekultywacyjnych przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach.

Powołany przez Burmistrza Pyskowic Zespół ds. rozwiązania sprawy składowiska odpadów dokonał wnikliwej analizy stanu prawnego i technicznego wskazując powołanie spółki celowej jako najbardziej racjonalne rozwiązanie. Aktualnie władze oczekują na decyzje o rekultywacji i zamknięciu składowiska odpadów, które w oparciu o wykonaną ekspertyzę i niezbędne badania wydane zostaną przez Śląski Urząd Marszałkowski w Katowicach.