Pyskowice. Rewaloryzacja Parku Miejskiego

27 grudnia złożony został wniosek o dofinansowanie zadania pn. „Rewaloryzacja Parku Miejskiego w Pyskowicach" w ramach konkursu ogłoszonego przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na pozyskanie dofinansowania ze środków Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020, Priorytet II Ochrona środowiska, w tym adaptacja do zmian klimatu, Działanie 2.5 Poprawa jakości środowiska miejskiego, Typ projektu II Rozwój terenów zieleni w miastach i ich obszarach funkcjonalnych dla zadania „Rewaloryzacja Parku Miejskiego w Pyskowicach".

Całkowity koszt zadania, zgodnie z posiadaną przez Gminę „Koncepcją zagospodarowania Parku Miejskiego w Pyskowicach", oraz wydatki związane z promocją projektu, dokumentacją techniczną, nadzorem budowlanym i pomocą techniczną, planowane są na kwotę 3 809 519,87 złotych, w tym wkład własny Gminy szacowany jest na 15% niniejszej kwoty tj. 571 427,99 złotych.

Inwestycja polegać będzie na uporządkowaniu i zagospodarowaniu terenów zielonych oraz na budowie i montażu infrastruktury towarzyszącej. Planowana jest rewaloryzacja terenów zielonych (nasadzenia, cięcia pielęgnacyjne, niezbędne wycinki, przeglądy dendrologiczne, wymiana gruntu, uporządkowanie cieku wodnego, wyczyszczenie, pogłębienie, odmulenie i profilowanie skarp), oraz stworzenie wielofunkcyjnego terenu rekreacyjnego wyposażonego w elementy małej architektury i nawierzchnie utwardzone – siłownię zewnętrzną, miejsca piknikowo-grillowe, trasę nordic walking, trasę dla rolkarzy, miejsca rekreacji dla seniorów, ścieżki na pomostach nad terenem podmokłym, wybieg dla psów otoczony ogrodzeniem z ośmioma typami urządzeń do treningu psów agility i terenem wolnym do biegania, skwery wypoczynkowe, schody terenowe, ławki, kosze na śmieci, stojaki na rowery, tablice informacyjne, toaletę półautomatyczną, oświetlenie parkowe, a także monitoring.