Ruda Śląska. Sieć szkół opracowana

29 ośmioletnich szkół podstawowych, w tym 3 specjalne, 4 licea ogólnokształcące, 6 techników oraz 7 szkół branżowych I stopnia ma zacząć funkcjonować od 1 września w Rudzie Śląskiej. W tej sprawie podjęli dziś uchwałę rudzcy radni.

– Zaproponowany projekt sieci szkół jest optymalnym rozwiązaniem, poprzedzonym diagnozą demograficzną i licznymi analizami – wyjaśnia Anna Krzysteczko, wiceprezydent miasta Ruda Śląska. – Przy opracowywaniu zmian braliśmy m.in. pod uwagę bliskość budynków, rozległość terytorialną poszczególnych dzielnic, stan techniczny i wyposażenie szkół, a także możliwość zapewnienia dalszego zatrudnienia nauczycielom i pozostałym pracownikom oraz opinie społeczności szkolnych i środowisk poszczególnych dzielnic – wylicza.

Głównym założeniem reformy oświaty jest utworzenie ośmioletnich szkół podstawowych i stopniowe wygaszanie gimnazjów. 1 września 2017 roku uczniowie obecnych klas szóstych rozpoczną naukę w siódmej klasie szkoły podstawowej. Nie będzie już naboru do I klas gimnazjalnych. Natomiast uczniowie klas II i III gimnazjum będą kontynuować naukę na dotychczasowych zasadach i w dotychczasowych obiektach szkolnych do 31 sierpnia 2019 roku.

Według obowiązujących przepisów dotychczasowe gimnazja mogą zostać przekształcone w nowy typ szkoły, bądź włączone w strukturę innej szkoły. W Rudzie Śląskiej według projektu nowej sieci szkół 4 gimnazja zostaną przekształcone w ośmioletnią szkołę podstawową, 7 gimnazjów zostanie włączonych do szkół podstawowych, 1 gimnazjum zostanie włączone do czteroletniego technikum oraz 1 wchodzące w skład zespołu szkół ze szkołą podstawową stanie się szkołą podstawową. Ponadto 4 gimnazja wchodzące w skład zespołów szkół z liceami ogólnokształcącymi staną się liceami ogólnokształcącymi.

Przyjęty przez Radę Miasta projekt musi trafić jeszcze do Kuratora Oświaty, który oceni zgodność z prawem zaproponowanych zmian. Na podjęcie ostatecznej uchwały w sprawie dostosowania sieci szkół do nowego ustroju szkolnego radni mają czas do 31 marca 2017 roku.

To jednak nie koniec zmian w systemie oświaty. Od nowego roku 7 zasadniczych szkół zawodowych funkcjonujących w mieście stanie się szkołami branżowymi I stopnia. Ponadto 1 września 2019 roku trzyletnie licea z mocy ustawy staną się czteroletnimi liceami, a czteroletnie technika pięcioletnimi technikami.

Z kolei z dniem 1 września 2020 r zostanie zlikwidowana klasa I trzyletniego liceum ogólnokształcącego i rozpocznie się wygaszanie trzyletnich liceów ogólnokształcących oraz zostanie zlikwidowana klasa I czteroletniego technikum i rozpocznie się wygaszanie czteroletnich techników.

Opracowanie projektu nowej sieci placówek oświatowych poprzedzone było konsultacjami władz Rudy Śląskiej z nauczycielami i rodzicami. Koszty wprowadzenia reformy w mieście na najbliższe 2 lata oszacowano na ponad 2 mln złotych.