Ruda Śląska. Zgłoś uwagi do raportu

Do 18 stycznia 2017 roku mieszkańcy Rudy Śląskiej, organizacje ekologiczne i przedsiębiorcy będą mogli wypowiedzieć się na temat planowanej budowy Ekologicznego Centrum Odzysku Energii w tym mieście. Od 29 grudnia 2016 roku w rudzkim magistracie można składać uwagi i wnioski do raportu oddziaływania tej inwestycji na środowisko. Dokument będzie dostępny na miejskiej stronie internetowej oraz w Urzędzie Miasta.

Rudzki magistrat prowadzi postępowanie administracyjne związane z wydaniem decyzji środowiskowej dla budowy Ekologicznego Centrum Odzysku Energii /ECOE/. W praktyce ma to być ekologiczna elektrociepłownia, w której będą spalane tzw. odpady resztkowe i ściekowe. Spalarnia miałaby powstać na 16-hektarowej działce przy DTŚ pomiędzy Nowym Bytomiem, Rudą Południową a Chebziem. Obecnie ten teren leży odłogiem.

– Wniosek o wydanie decyzji środowiskowej został złożony w kwietniu tego roku przez spółkę Drogopol Ekopark – tłumaczy wiceprezydent Krzysztof Mejer. – Wraz z wnioskiem o wydanie decyzji inwestor przedłożył raport o oddziaływaniu przedsięwziecia na środowisko. Dokument ten uzyskał pozytywną opinię Sanepidu w Rudzie Śląskiej oraz został uzgodniony z Regionalną Dyrekcją Ochrony Środowiska w Katowicach - dodaje.

Postanowienie RDOŚ zawiera szereg dodatkowych wymogów, które inwestor musi spełnić zarówno na etapie sporządzania projektu budowlanego, jak i podczas budowy i eksploatacji instalacji. Jednym z ważniejszych zastrzeżeń jest to, że po roku od uruchomienia inwestycji właściciel spalarni będzie musiał sporządzić analizę w zakresie emisji substancji do powietrza. Do jej wykonania konieczne będą czterokrotne pomiary okresowe metali, dioksyn i furanów.

– Chodzi o to, żeby monitorować, czy instalacja jest w pełni bezpieczna dla środowiska i mieszkańców – mówi Mejer.

Odpowiedzi na wszystkie uwagi i wnioski zostaną zebrane w decyzji środowiskowej, która będzie wydawana przez Urząd Miasta. Jeżeli będzie ona pozytywna, to inwestor będzie mógł zacząć starać się o wydanie pozwolenia na budowę.

Zgodnie z założeniami inwestycja ma pozwalać na odzysk energii z odpadów, a więc być źródłem „zielonej” energii, czyli OZE. W Ekologicznym Centrum Odzysku Energii mają być termicznie przekształcane wyłącznie odpady pochodzenia komunalnego, zaliczane do kategorii odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne. Do elektrociepłowni mają być przyjmowane i poddawane termicznemu przekształceniu odpady z mechanicznej obróbki odpadów oraz ustabilizowane komunalne osady ściekowe. Co ważne, żaden z tych odpadów nie jest odpadem niebezpiecznym.