Rybnik. Ekodotacje dla przedsiębiorców

Wciąż rośnie zainteresowanie mieszkańców Rybnika uzyskiwaniem dotacji do inwestycji ekologicznych, takich jak wymiana źródeł ciepła czy termomodernizacja domu. Choć dotacyjna oferta miasta ukierunkowana jest na budownictwo mieszkaniowe, w województwie funkcjonują również rozwiązania, z których skorzystać mogą również prywatni przedsiębiorcy.

O finansową pomoc warto zapytać w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach, który udziela dofinansowania na wspieranie działań proekologicznych podejmowanych przez administrację publiczną, przedsiębiorców, instytucje i organizacje pozarządowe.

Wnioskodawcą może być wyłącznie inwestor bezpośredni, posiadający tytuł prawny do dysponowania nieruchomością na cele budowlane.

Dofinansowywane zadania obejmują inwestycje mające na celu poprawę jakości powietrza oraz ograniczenie zużycia energii i wzrost wykorzystania energii z odnawialnych źródeł. Zakres ten obejmuje głównie: budowę lub zmianę systemów ogrzewania na bardziej efektywne ekologicznie i ekonomicznie, wdrażanie obszarowych programów ograniczenia niskiej emisji (PONE), termoizolację (ocieplanie) budynków, instalacje do produkcji paliw niskoemisyjnych lub biopaliw, zastosowanie odnawialnych lub alternatywnych źródeł energii.

Dofinansowanie udzielane przez Fundusz to:  • pożyczka, w tym pożyczka pomostowa,
  • dotacja, przekazanie środków,
  • umorzenie części wykorzystanej pożyczki,
  • kredyty preferencyjne z dopłatami do oprocentowania.Wszystkich przedsiębiorców, chcących mieć swój udział w poprawie jakości powietrza w Rybniku, na przykład poprzez modernizację swoich źródeł ciepła, zachęcamy do kontaktu z WFOŚiGW. Szczegóły na stronie internetowej.