Rybnik. Miasto atrakcyjne dla inwestorów

W połowie grudnia opublikowane zostały dwa raporty analizujące atrakcyjność inwestycyjną województw i regionów w Polsce. W obu opracowaniach region rybnicki został wskazany jako jeden z najatrakcyjniejszych w kraju.

Raport „Atrakcyjność inwestycyjna województw i podregionów Polski 2016” opracowany przez Instytut Badań nad Gospodarką Rynkową oraz Fundację Konrada Adenauera wskazuje województwo śląskie jako region o największej atrakcyjności inwestycyjnej w kraju. Według autorów raportu, atrakcyjność inwestycyjna rozumiana jest jako zdolność skłonienia do inwestycji poprzez oferowanie korzyści możliwych do osiągnięcia w trakcie prowadzenia działalności gospodarczej przez przedsiębiorców. Czynniki mające wpływ na atrakcyjność inwestycyjną to m.in. istniejąca infrastruktura, prężnie działający sektor instytucji otoczenia biznesu, aktywność wobec inwestorów czy wielkość i jakość zasobów pracy.

 

Wśród 60 podregionów Polski podregion rybnicki uzyskał najwyższy poziom atrakcyjności inwestycyjnej w skali ogólnopolskiej w zakresie przemysłu (2 miejsce w kraju) oraz handlu (11 miejsce), natomiast wysoką atrakcyjność w kategorii zaawansowania technologicznego (22 miejsce).

Z kolei w raporcie Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie „Atrakcyjność inwestycyjna regionów 2016” przygotowanym na zlecenie Polskiej Agencji Informacji i Inwestycji Zagranicznych S.A. oceniano powiaty oraz gminy w Polsce. Potencjalna atrakcyjność inwestycyjna zdefiniowana została jako zespół regionalnych walorów lokalizacyjnych, które mają wpływ na osiąganie celów przez inwestora. Rybnik znalazł się wśród najwyżej ocenianych miast na prawach powiatu – uplasował się na piątym miejscu w województwie śląskim, otrzymując jednocześnie oznaczenie Klasy A potwierdzające bardzo wysoką potencjalną atrakcyjność inwestycyjną.