Systemowe rozwiązania na rzecz rozwoju wolontariatu w Sopocie

 

Sopocki model wolontariatu sąsiedzkiego to narzędzie wsparcia, które jest efektem półrocznej pracy ośmioosobowego zespołu eksperckiego pracującego pod opieką specjalisty ds. wolontariatu sąsiedzkiego oraz półrocznego pilotażowego wdrażania. Opracowany model jest elementem partnerskiego projektu Stowarzyszenia Na Drodze Ekspresji i Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Sopocie pt. „Wolontariat to pasja działania. Systemowe rozwiązania na rzecz rozwoju wolontariatu w Sopocie”, który jest współfinansowany ze środków otrzymanych od Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej w ramach Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich oraz z Gminy Miasta Sopotu.


Model był testowo wdrażany w okresie marzec–sierpień 2017 roku w Sopocie, na terenie sopockiego osiedla – Brodwino. Po 6-miesięcznym pilotażu zrealizowano dwa 4-godzinne spotkania ewaluacyjne (wrzesień–październik 2017 r.), oceniające skuteczność mechanizmu oraz wprowadzające stosowne zmiany do modelu, wynikające z doświadczenia wdrożeniowego. W okresie pilotażu przygotowano dwa raporty monitoringowe, które wraz z wnioskami ze spotkań ewaluacyjnych stanowiły podstawę do sporządzenia raportu ewaluacyjnego z wdrożenia modelu wolontariatu sąsiedzkiego w Sopocie, upowszechnianego wśród współpracujących z Sopotem ośrodków pomocy społecznej/rodzinie w Polsce. Pilotaż rozpoczęła akcja informacyjna, ukierunkowana na zwiększenie wiedzy w zakresie możliwości zaangażowania sąsiedzkiego mieszkańców Sopotu, zwiększenia wiedzy sopocian dotyczącej potrzeb osób starszych oraz współodpowiedzialności za sąsiada z bloku. Zrealizowano 7 spotkań informacyjnych w sopockich domach sąsiedzkich, spółdzielniach mieszkaniowych, bibliotekach lub klubach osiedlowych. Wolontariatem sąsiedzkim, w ramach pilotażu zostało objętych 7 osób potrzebujących i zainteresowanych pomocą sąsiedzką, zaproszonych do udziału przez pracowników socjalnych Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Sopocie. W okresie pilotażu nawiązano współpracę z 8 wolontariuszami – „sąsiadami”, którzy zgłosili się do udziału w pilotażu projektu. Zadaniem wolontariuszy było zapewnienie towarzystwa i wzmocnienie poczucia bezpieczeństwa u osób starszych.

Wolontariat sąsiedzki jest ideą opartą na prostej zasadzie wzajemnej pomocy sąsiedzkiej, z której obie strony mogą czerpać wiele korzyści i nauki. Przede wszystkim pomoże przyczynić się skupienia większej uwagi w czasach, gdy sąsiedzi często nie zwracają uwagi na siebie nawzajem. Dostrzeżenie drugiej osoby, która mieszka obok, chwila rozmowy, uśmiech, drobna pomoc we wniesieniu zakupów, może w efekcie znacząco poprawić komuś jakość życia, a nawet je przedłużyć. Każdy człowiek bardzo potrzebuje być potrzebnym, mieć określone cele w życiu.

Senior nie jest jedyną osobą która korzysta na wolontariacie sąsiedzkim. Osoby, które zdecydowały się pomagać starszym wspominają o tym, że sprawia im ogromną radość poczucie bycia komuś potrzebnym, widzą realną zmianę w życiu swoich „podopiecznych”. Sami wiele uczą się, słuchając doświadczeń seniorów, stają się bardziej wrażliwi i uważni na potrzeby innych. Dzięki wolontariatowi sąsiedzkiemu zwiększa się także jakość życia na osiedlu, zmniejsza się anonimowość, a tym samym wzrasta poczucie bezpieczeństwa i współodpowiedzialności za najbliższe otoczenie.

Źródło: Informacja przesłana przez samorząd