Tychy. Budżet miasta na 2017 rok przyjęty

Na wczorajszej sesji (19.12) tyscy radni niemal jednogłośnie przyjęli uchwałę budżetową. „Za” głosowało 23 radnych, jedna osoba się wstrzymała, a jeden z radnych podczas głosowania był nieobecny. Dochody w 2017 roku zaplanowano w kwocie 714,8 mln złotych, a wydatki w kwocie 721,7 mln złotych. Deficyt budżetu wyniesie 6,9 mln złotych, co stanowi 1% planowanych dochodów i zostanie pokryty planowanymi przychodami z pożyczki w kwocie 1,3 mln złotych oraz z tytułu wolnych środków w wysokości 5,6 mln złotych.

Dochody ogółem wzrosną w 2017r. w stosunku do roku 2016 o 25,7 mln złotych.

– To wynik wzrostu planowanych do otrzymania środków unijnych na realizację zadań inwestycyjnych, w tym przede wszystkim na budowę bezkolizyjnego węzła drogowego w rejonie ul. Turyńskiej i ul. Oświęcimskiej – mów Andrzej Dziuba – prezydent Tychów.

 

Bez uwzględnienia środków unijnych i innych bezzwrotnych dochody ogółem w stosunku do roku 2016 wzrosną o 6,4 mln złotych Wzrost ten wynika przede wszystkim z wyższych o 9,4 mln złotych. dochodów z tytułu udziału miasta w podatku dochodowym od osób fizycznych.

Na przestrzeni pięciu ostatnich lat dochody (bez środków zewnętrznych) wzrosną o prawie 25%, czyli o 131 mln złotych.

– Ich bardzo wysoki wzrost wynika z wprowadzenia dochodów z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi w 2013r. oraz z  rozpoczęcia w 2016r. realizacji rządowego programu Rodzina 500+, na finansowanie którego miasto otrzymuje dotację celową z budżetu państwa. Roczne dochody z tych dwóch tytułów wynoszą blisko 69 mln złotych– mówi Urszula Dryka – skarbnik miasta.

 

Rosną także dochody z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych oraz od osób prawnych (CIT). Jeśli chodzi zaś o dochody podatkowe to na przestrzeni ostatnich pięciu lat wykazują dość stabilny charakter.

– Najistotniejszą rolę w dochodach podatkowych odgrywa podatek od nieruchomości, który stanowi około 60% wpływów ogółem. W 2017r. zaplanowano go w wysokości 101 mln złotych, czyli o 4 mln złotych więcej niż w roku bieżącym. Taki wzrost wynika przede wszystkim z faktu, iż w sierpniu br. dziesięciu przedsiębiorcom wygasły zezwolenia na prowadzenie działalności gospodarczej na terenie specjalnej strefy ekonomicznej, które zwalniały grunty, budynki i budowle z podatku od nieruchomości – dodaje Urszula Dryka.

 

Na wydatki miasta przeznaczono kwotę 721,7 mln złotych, z czego na wydatki bieżące 591,2 mln złotych, czyli 81,9% budżetu, a na wydatki majątkowe 130,5 mln złotych, czyli 18,1%.

– W porównaniu do tego roku wydatki bieżące spadają o 18,3 mln złotych, co wynika przede wszystkim z braku ujęcia w 2017r. środków na odszkodowania za grunty przejęte pod inwestycje. Wydatki majątkowe wzrosną zaś o 47 mln złotych, co jest z jednej strony skutkiem planowanego wzrostu środków zewnętrznych w finansowaniu inwestycji, a z drugiej zwiększenia finansowania inwestycji dochodami własnymi o 21 mln złotych – wyjaśnia Andrzej Dziuba.

 

Największą część wydatków bieżących stanowią środki przeznaczone na zadania z zakresu oświaty i wychowania (200 milionów złotych, czyli 34%), pomocy społecznej i rodziny (117,7 mln złotych, czyli 20%) oraz transportu pasażerskiego i utrzymania dróg (110 mln złotych – 18%).

Największą część tych wydatków związanych z opieką i polityką społeczną, rodziną oraz ochroną zdrowia stanowi Program Rodzina 500+, na który miasto z otrzymanej dotacji z budżetu państwa wyda 45,3 mln złotych.