Włocławek. Międzynarodowe wsparcie firm

W kwietniu 2016 r. Toruńska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. rozpoczęła realizację SME Internationalisation Exchange – projektu finansowanego ze źródeł Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach programu INTERREG Europe.

Jego głównym założeniem jest wymiana wiedzy i doświadczeń pomiędzy partnerami projektu, której efektem będzie stworzenie odpowiednich narzędzi pozwalających wspierać firmy w umiędzynaradawianiu ich działalności. W realizację projektu zaangażowanych zostało 7 partnerów reprezentujących kraje członkowskie Unii Europejskiej.

Projekt będzie składał się z dwóch etapów:  • 1 – międzyregionalne wzajemne uczenie się, poprzez które nastąpi przeanalizowanie i udokumentowanie dobrych praktyk w zakresie umiędzynarodowienia firm;
  • 2 – wdrożenie planu działania, zawierającego wskazówki i rekomendacje dotyczące poprawienia efektywności wspierania umiędzynaradawiania firm dla instytucji zarządzających wdrażaniem funduszy unijnych.W ramach projektu partnerzy będą mieli do zrealizowania m.in. takie cele, jak stworzenie regionalnych planów działania z zaleceniami i propozycjami konkretnych działań na rzecz usprawnienia polityk internacjonalizacji MŚP w regionach Europy, wdrożenie usprawnień i zmian w polityce regionalnej w ramach fazy 2 niniejszego projektu w oparciu o najlepsze praktyki i wymianę doświadczeń podczas fazy 1, ocena skuteczności realizacji polityki w każdym z regionów partnerstwa.

Więcej informacji o projekcie dostępnych jest na stronie internetowej.