NIK ocenił systemy opieki zdrowotnej dla dzieci

 

Jak wynika z raportu po kontroli Najwyższej Izby Kontroli (NIK) poświęconej opiece zdrowotnej nad dziećmi w wieku szkolnym, młodzi ludzie nie mają zapewnionej spójnej i kompleksowej opieki. Wobec dzieci nie funkcjonuje system opieki, a działania profilaktyczne podejmowane są tylko fragmentarycznie.

– Funkcjonujący obecnie w Polsce system opieki zdrowotnej nad uczniami, szczególnie w zakresie działań profilaktycznych, nie gwarantuje bezpieczeństwa zdrowotnego. Świadczy o tym zwiększająca się liczba dzieci i młodzieży z problemami zdrowotnymi. Ponadto z roku na rok rośnie liczb osób uchylających się od obowiązku szczepień. Od 2013 do 2017 roku liczba ludzi odmawiająca obowiązkowych szczepień wzrosła o ponad 305%, a w 2017 roku było już ponad 30 tys. takich dzieci. Tendencja wzrostowa uchylania się od obowiązkowych szczepień może w przyszłości skutkować zagrożeniem epidemiologicznym i odrodzeniem się chorób dziś uważanych za wymarłe – podkreślono w raporcie NIK.

Kontrolą danych z lat 2015–2017 objęto Ministerstwo Zdrowia, cztery urzędy marszałkowskie, 12 podmiotów leczniczych oraz 12 urzędów gmin: 4 miejskie, 4 miejsko-wiejskie i 4 wiejskie. Jak się okazało, choć liczba lekarzy podstawowej opieki zdrowotnej w 2016 roku wzrosła o 9%, a pielęgniarek o 9,5%, sposób organizacji opieki wykorzystał ich potencjał nieefektywnie.

Jak zaznaczono, konieczne jest podjęcie skutecznych działań, które pozwoliłyby zapewnić większą liczbę pielęgniarek w szkołach, by objąć opieką zdrowotną opieką uczniów w wymiarze czasie proporcjonalnym do planu godzin lekcyjnych.

NIK wnosi również o zintensyfikowanie prac nad ustawą o opiece zdrowotnej nad uczniami. Przewidywanym terminem wejścia w życie tej ustawy ma być 1 września 2018 roku. W ocenie NIK jest on mało realny – podkreślono we wnioskach z kontroli.

Źródło: