Żyrardów. Budżet na 2017 rok został uchwalony

W czwartek, 29 grudnia 2016 r. o godzinie 14:00, rozpoczęły się obrady XXXVII Sesji Rady Miasta. Podczas obrad Prezydent Miasta Żyrardowa Wojciech Jasiński omówił szczegółowo projekt budżetu jaki Miasto Żyrardów przedłożyło pod ocenę Rady Miasta.

– Realny i przemyślany budżet na rok 2016, którego realizację właśnie kończymy, udowodnił, że jeśli stworzy się dobry i spójny plan finansowy, jego realizacja nie stwarza już później problemów, ani przeszkód, których nie da się pokonać. Zatem w podobny, równie rozważny i przemyślany sposób przygotowaliśmy budżet na rok 2017. Miasto się rozwija, realizuje inwestycje, budżet się zwiększa, mamy zaplanowaną nadwyżkę środków i nie zaciągamy nowych zobowiązań, prowadząc zrównoważoną politykę finansową. Gospodarujemy rozsądnie i wykorzystujemy potencjał miasta – mówił Prezydent Wojciech Jasiński w swoim przemówieniu budżetowym.

W budżecie na przyszły rok zaplanowano dochody w wysokości ponad 162 mln złotych, a wydatki na poziomie prawie 156 mln złotych. Przewidywana nadwyżka budżetowa w kwocie 6,1 mln złotych w całości zostanie przeznaczona na spłatę zadłużenia Miasta Żyrardowa.

Źródłami dochodów Miasta są: dochody majątkowe w kwocie prawie 12,4 mln zł oraz dochody bieżące w kwocie ponad 149,6 mln złotych. Porównując plan budżetu na 2017 rok do budżetów lat ubiegłych, należy podkreślić, że na przestrzeni ostatnich pięciu lat, budżet Miasta Żyrardowa znacząco wzrasta. W 2017 roku wydatki inwestycyjne zaplanowano w kwocie ponad 13 mln zł, a wskaźnik inwestycyjny jest na poziomie 8,5%.

 

W strukturze wydatków największą kwotę stanowią wydatki na: oświatę i wychowanie w kwocie ponad 40,7 mln złotych, edukacyjną opiekę wychowawczą – prawie 1,5 mln złotych, rodzinę 34,3 mln złotych (m.in. program 500+), gospodarkę mieszkaniową w kwocie prawie 15,5 mln złotych i pomoc społeczną – 7,8 mln złotych.

Dochody przewidziane do zrealizowania w roku 2017 zabezpieczają pokrycie niezbędnych wydatków bieżących związanych z realizacją podstawowych zadań w zakresie funkcjonowania miasta oraz realizację wydatków majątkowych.

Jednym z istotnych przedsięwzięć, zaplanowanych na 2017 rok jest opracowanie dokumentacji projektowej na odtworzenie mostu na rzece Pisi Gągolinie do którego prowadzi ul. Młyńska. Odzyskanie w przyszłości tego szlaku komunikacyjnego znacznie usprawni mieszkańcom Osiedla Żeromskiego dojazd do ulicy 1 Maja i zmniejszy natężenie ruchu w centrum Żyrardowa.

 

W przyszłorocznym budżecie zarezerwowano fundusze na kolejne etapy zagospodarowania terenu eko-parku przy ul. Skrowaczewskiego oraz stworzenie „Parku Seniora” w lasku przy ul. Konarskiego. Obie te inwestycje zdecydowanie wpłyną na komfort spędzania czasu wolnego zarówno przez dzieci, dorosłych jak i seniorów.

Ważne zadania zostały zaplanowane w zakresie inwestycji mieszkaniowych. Jednym z nich jest przebudowa wysiedlonego budynku przy ulicy F. Chopina 15 oraz budowa tam przyłącza wodno-kanalizacyjnego. Budynek po generalnym remoncie zostanie przeznaczony na lokale socjalne.

Przeznaczono 200 tys. złotych na budowę przyłączy wodno-kanalizacyjnych i likwidację szamb w budynkach komunalnych, co usprawni modernizowaną wciąż gospodarkę ściekową na terenie Żyrardowa.

 

Kolejną inwestycją mieszkaniową, tym razem dwuletnią, jest budowa wielorodzinnego, komunalnego, nowoczesnego budynku mieszkalnego przy ul. Ludwika Waryńskiego. Plany inwestycyjne zakładają wybudowanie budynku o powierzchni użytkowej prawie 1730 m², w którym będą mogły zamieszkać 43 rodziny.

Projekt uchwały Budżetu Miasta Żyrardowa przedłożony przez Prezydenta Miasta Żyrardowa w listopadzie 2016 roku Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Warszawie został oceniony pozytywnie uchwałą składu orzekającego RIO z dnia 14 grudnia 2016 roku. Regionalna Izba Obrachunkowa nie wniosła żadnych uwag do przedstawionego projektu uchwały budżetowej Miasta Żyrardowa na 2017 rok.