Żyrardów. Inicjatywy Lokalne – nabory wniosków

Urząd Miasta Żyrardowa informuje, że w 2017 roku rozpoczęły się kolejne nabory wniosków w ramach Inicjatyw Lokalnych w Żyrardowie.

W ramach pierwszego terminu naboru do 10 stycznia wpłynął do Urzędu Miasta jeden wniosek. Kolejne nabory prowadzone są co dwa miesiące, czyli do 10 marca, do 10 maja, do 10 lipca oraz do 10 września 2017 roku.

W tegorocznym budżecie na realizację inicjatyw lokalnych Prezydent Wojciech Jasiński przeznaczył 500 tys. złotych. Wzorem ubiegłego roku zachęca mieszkańców do zgłaszania własnych pomysłów na realizację inwestycji, które są potrzebne.

Program Inicjatyw Lokalnych pobudził aktywność społeczną mieszkańców Żyrardowa w 2016 roku. Po raz pierwszy w historii miasta mieszkańcy decydowali o realizacji własnych projektów inwestycyjnych. Z pośród 16 złożonych projektów aż 13 zostało zrealizowanych w 2016 roku, a realizację trzech inicjatyw zaplanowano na rok bieżący. Łącznie w 2016 roku mieszkańcy Żyrardowa w ramach Inicjatyw Lokalnych zrealizowali projekty za kwotę 300 565,26 złotych.

W ramach projektu można zgłaszać przedsięwzięcia mające charakter celu publicznego i zaplanowane w najbliższym otoczeniu swojego miejsca zamieszkania, np. budowa placu zabaw, urządzanie terenów zieleni czy rekreacyjnych, budowa oświetlenia ulicznego, zakup i montaż kamery monitoringu wizyjnego. Może być to również remont lub modernizacja istniejącej już infrastruktury służącej celom społecznym.

Miasto dofinansuje takie projekty kwotą do 25 tys. złotych. Przewiduje się jednak współudział inicjatora w realizacji zadania w ramach inicjatywy lokalnej, który może polegać np. na świadczeniu pracy społecznej, świadczeniach pieniężnych lub rzeczowych. Wysokość środków budżetowych zaangażowanych w inicjatywę lokalną przez Miasto nie może przekroczyć 85% jej całkowitych kosztów.