Środki będą przeznaczone m.in. na rehabilitację społeczną oraz zawodową

   • Ruda Śląska otrzyma z PFRON ponad 3 mln złotych
  • Sfinansują warsztaty terapii zajęciowej, sprzęt rehabilitacyjny czy likwidację barier architektonicznych
  • Środki zostały zarezerwowane również dla organizacji pozarządowych 

Ponad 3 mln złotych Ruda Śląska otrzyma z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. Środki te będą przeznaczone m.in. na rehabilitację społeczną oraz zawodową, dofinansowanie działalności warsztatów terapii zajęciowej, sprzęt rehabilitacyjny czy likwidację barier architektonicznych. Z tych pieniędzy dotowane będą też turnusy rehabilitacyjne.

Najwięcej środków, bo ponad 2 mln zł, zostanie przeznaczonych na dofinansowanie kosztów działania warsztatów terapii zajęciowej. Na dofinansowanie zaopatrzenia w sprzęt rehabilitacyjny, przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze zostanie przeznaczonych 600 tys. Z kolei 160 tys. miasto przeznaczy na dofinansowanie likwidacji barier architektonicznych w komunikowaniu się i technicznych, a 159 tys. zł – na dofinansowanie uczestnictwa dzieci oraz młodzieży niepełnosprawnej i ich opiekunów w turnusach rehabilitacyjnych.

Środki PFRON zostały również zarezerwowane dla organizacji pozarządowych na dofinansowanie zadań z zakresu sportu, kultury, rekreacji i turystyki osób niepełnosprawnych w wysokości 45 tys. zł oraz na zlecanie zadań w drodze otwartego konkursu ofert – 10 tys. zł.

Miasto przeznaczy również środki finansowe na zadania z zakresu rehabilitacji zawodowej. W sumie będzie to ponad 31 tys. zł. Z tej kwoty ponad 23 tys. zł przeznaczone zostanie na finansowanie wydatków na instrumenty lub usługi rynku pracy, a 8 tys. zł – na koszty szkolenia i przekwalifikowania zawodowego osób niepełnosprawnych.

Środki przyznawane samorządom wojewódzkim i powiatowym są wyliczane na podstawie algorytmu i miasto nie ma wpływu na ich wysokość. Natomiast określenie zadań, na które są one przeznaczone, następuje na podstawie uchwały Rady Miasta po zaopiniowaniu przez Powiatową Społeczną Radę ds. Osób Niepełnosprawnych. Na poziomie gminy środkami z zakresu rehabilitacji zawodowej dysponuje Powiatowy Urząd Pracy, natomiast z zakresu rehabilitacji społecznej – Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej, do którego mieszkańcy powinni kierować swoje wnioski.

– Otrzymywana co roku kwota jest niewystarczająca na zaspokojenie wszystkich potrzeb zgłoszonych przez niepełnosprawnych mieszkańców naszego miasta, dlatego musieliśmy dokonać wyboru, które potrzeby są najistotniejsze – mówi Krystian Morys, dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej.

Źródło: Informacja przesłana przez samorząd