„Łódź do zdrowia” dla wśród mieszkańców miasta

   • Miasto w partnerstwie ze szpitalem Klinicznym w Łodzi realizuje program zdrowotny
  • Powstał on z myślą o popularyzacji badań w kierunku przewlekłej choroby nerek
  • Propaguje ponadto działania edukacyjne skierowane do osób z grupy ryzyka 

„Łódź do zdrowia – wczesne wykrywanie przewlekłej choroby nerek wśród mieszkańców miasta Łodzi” to projekt, który powstał z myślą o zwiększeniu uczestnictwa mieszkańców w badaniach w kierunku PChN, w grupie wiekowej powyżej 50 roku życia, wykazującej wysoką zachorowalność na przewlekłą chorobę nerek. Program propaguje ponadto działania edukacyjne skierowane do osób z grupy ryzyka, które dzięki odpowiedniemu przygotowaniu i nastawieniu do badania przez personel medyczny, chętniej będą zgłaszać się w przyszłości na badania w kierunku PChN.

Miasto realizuje projekt w partnerstwie z Samodzielnym Publicznym Zakładem Opieki Zdrowotnej Uniwersytecki Szpital Kliniczny im. Wojskowej Akademii Medycznej Uniwersytetu Medycznego w Łodzi – Centralny Szpital Weteranów.

W ramach projektu objętych wsparciem zostanie 2 000 osób (1 000 kobiet i 1 000 mężczyzn) w wieku aktywności zawodowej z przedziału 50-65 lat, które uczą się/pracują lub zamieszkują miasto Łódź.

Celem projektu jest ograniczenie progresji przewlekłej choroby nerek poprzez wczesne wykrycie choroby, objęcie działaniami edukacyjnymi oraz skierowanie do dalszej obserwacji lub diagnostyki i leczenia w ramach NFZ osób z chorobą wykrytą w okresie trwania projektu.

Realizacja projektu doprowadzi do osiągnięcia celu głównego oraz celów szczegółowych RPO WŁ i wpłynie na utrzymanie oraz przedłużenie aktywności zawodowej uczestników projektu – osób powyżej 50 roku życia. Seria badań pozwoli na wcześniejsze wykrywanie przewlekłej choroby nerek w stadiach, w których jest ona wyleczalna i pozwoli na dłuższą aktywność zawodową osób nią dotkniętych i/lub skierowanych do dalszej diagnostyki. Projekt zwiększy poziom wiedzy na temat choroby oraz umiejętność samoopieki i zaangażowania w kontrolę swojego stanu zdrowia. Pozostałe osoby, dzięki zdobytej wiedzy, zapobiegną u siebie rozwojowi PCHN.

Wynikiem konsultacji i badań będzie pisemna diagnoza wraz z zaleceniami. W rezultacie projektu 2000 osób otrzyma rzetelną informację o swoim stanie zdrowia, co pozwoli na odpowiednie działania: dalszą diagnostykę, leczenie, potwierdzenie braku zmian chorobowych, co  warunkuje  aktywne życie z myślą o kolejnym badaniu dopiero w perspektywie kilku lat.

Źródło: Informacja przesłana przez samorząd