Jak wynika z informacji udostępnionej przez Centrum Informacyjne Rządu, Rada Ministrów przyjęła autopoprawkę do projektu zmiany ustawy Kodeks karny. Uwzględniona w niej została nowa propozycja treści przepisu art. 155, który dotyczy kary za nieumyślne spowodowanie śmierci.

Nieumyślne spowodowanie śmierci zagrożone jest obecnie karą pozbawienia wolności od 3 miesięcy do 5 lat. Zgodnie z postulatami, zgłaszanymi przez Naczelną Radę Lekarską oraz Naczelną Izbę Pielęgniarek i Położnych, zmieniono ten zakres.

infoplanet prawo i medycyna autopoprawka w nowelizacji KK art 155

– Taką samą sankcję Kodeks karny przewiduje np. za kradzież sklepową, sfałszowanie legitymacji szkolnej albo zniszczenie mienia. Dlatego wydaje się, że właściwe byłoby usytuowanie tych granic w przedziale: od 6 miesięcy do 8 lat pozbawienia wolności – głosi komunikat Centrum Informacyjne Rządu.

Jak sugerują autorzy projektu, takie rozwiązanie pozwoli osiągnąć nadrzędny cel nowelizacji – poprawę ochrony życia ludzkiego. Oznacza również więcej możliwości orzekania kar pozbawienia wolności i warunkowego zawieszenia wykonania kary, a także wyrokowania w postaci grzywny czy kary ograniczenia wolności.

infoplanet prawo i medycyna autopoprawka w nowelizacji KK

– Obniżenie dolnej granicy wymiaru kary powoduje, że mamy do czynienia z występkiem a nie zbrodnią. To zasadniczo zmienia możliwości jakie ma sąd. Przykładowo stosując nadzwyczajne złagodzenie kary dla sprawcy czynu zagrożonego karą pozbawienia wolności od 6 miesięcy sąd może wymierzyć grzywnę albo karę ograniczenia wolności. Zaproponowana poprawka gwarantuje zatem, że stosując nadzwyczajne złagodzenie kary sąd nie zastosuje kary pozbawienia wolności, co było możliwe w wersji przed poprawkami – wyjaśnia mecenas Dobrawa Biadun.

Nowa wersja nowelizacji wskutek autopoprawki wprowadza obecnie w art. 2c ustawy z dnia 13 czerwca 2019 r. o zmianie ustawy – Kodeks karny oraz niektórych innych ustaw art. 155 w brzmieniu: „Kto nieumyślnie powoduje śmierć człowieka, podlega karze pozbawienia wolności od 6 miesięcy do lat 8.”. Wcześniej proponowano karę od roku do 10 lat pozbawienia wolności.