Gwarancja poczucia bezpieczeństwa i poprawa warunków życia osób niepełnosprawnych, przewlekle chorych lub w podeszłym wieku w placówkach całodobowej opieki – to główny cel wprowadzenia nowych przepisów o pomocy społecznej i o ochronie zdrowia psychicznego, które 2 sierpnia zostały jednogłośnie przegłosowane przez Senat.

Nowe prawo zostało wprowadzone, by ograniczyć nieprawidłowości występujące w placówkach zapewniających całodobową opiekę osobom niepełnosprawnym, przewlekle chorym lub w podeszłym wieku. Obecnie podmiotom, które prowadzą całodobową placówkę bez zezwolenia, grozi kara w wysokości 10 tys. złotych lub 20 tys. złotych. Za niezamknięcie domu opieki pomimo nałożenia kary grozi 40 tys. złotych.

infoplanet prawo i medycyna nieprawidlowosci w domach opieki senior

Nowelizacja przewiduje, że wyższa kara może być nałożona również na podmiot ukarany, który prowadził już jedną placówkę bez zezwolenia. Będzie z nią związany zakaz wydawania pozwolenia na prowadzenie działalności przez kolejne 5 lat. Ponadto przepisy nakładają na podmioty prowadzące placówki obowiązek instalowania dźwigu osobowego lub platformę bądź krzesełko dla niepełnosprawnych, jeśli przebywa w nich mniej niż 5 osób. Szerszy jest również katalog okoliczności stanowiących podstawę zwolnienia z obowiązku wnoszenia opłat za pobyt w domu pomocy społecznej.

Ponadto nowe prawo umożliwia ograniczenie prowadzącym podmiot samodzielnego opuszczenia domu opieki osobom z zaburzeniami psychicznymi, gdy brak opieki mógłby zagrażać życiu lub zdrowiu osoby chorej. Podstawą do jego wprowadzenia jest zaświadczenie lekarskie, wydane na czas nie dłuższy niż 6 miesięcy. Z wnioskiem o uchylenie mogą wystąpić do sądu opiekuńczego wszystkie osoby najbliższe pacjentów.

infoplanet prawo i medycyna nieprawidlowosci w domach opieki przepisy

Za poparciem nowelizacji ustawy o pomocy społecznej i o ochronie zdrowia psychicznego, wprowadzającej zmiany w zakresie życia osób niepełnosprawnych, przewlekle chorych lub w podeszłym wieku przebywających w placówkach całodobowej opieki głosowało 83 senatorów. Nie było żadnego głosu wstrzymującego się lub przeciwnego.