Jak donosi Ogólnopolski Związek Zawodowy Pielęgniarek i Położnych, w niektórych szpitalach dochodzi do naruszenia norm pracy pielęgniarek. Omijanie przepisów ma polegać na likwidacji łóżek dla pacjentów kosztem większej liczby dostawianych łóżek (tzw. dostawek).

Dostawiane łóżka nie są doliczane do norm wskazujących na liczbę pacjentów znajdujących się pod opieką pielęgniarek. Sprawiają jednak, że mają one dodatkową pracę. W ten sposób, jak twierdzi Ogólnopolski Związek Zawodowy Pielęgniarek i Położnych, normy są omijane. Pielęgniarki sugerują, że ponadlimitowe miejsca dla pacjentów pojawiają się najczęściej na polecenie dyrektora szpitala na oddziałach: internistycznym, zabiegowym, dziecięcym i na ortopedii. Innym sposobem naginania przepisów mają być ustawiane w szpitalnych salach fotele, na których leżą pacjenci zamiast na łóżkach szpitalnych. Taki mechanizm ma być stosowany zwłaszcza wobec osób przyjmowanych na zabiegi w trybie jednego dnia.

infoplanet sluzba zdrowia dostawiane lozka w szpitalach pielegniarki

– Zgłaszany przez Ogólnopolski Związek Zawodowy Pielęgniarek i Położnych problem zastępowania szpitalnych łóżek dostawkami lub fotelami zostanie szczegółowo zweryfikowany i poddany analizie. Art. 107 ustawy o działalności leczniczej mówi, iż podmiot wykonujący działalność leczniczą i wpisany do rejestru jest zobowiązany zgłaszać organowi prowadzącemu rejestr wszelkie zmiany danych objętych rejestrem w terminie 14 dni od dnia ich powstania. Informacje te obejmują m.in. zmiany liczby łóżek, na których przebywają pacjenci. W przypadku niezgłoszenia w terminie organ prowadzący rejestr może, w drodze decyzji administracyjnej, nałożyć na podmiot wykonujący działalność leczniczą karę pieniężną w wysokości do 10-krotnego minimalnego wynagrodzenia za pracę – zareagowało na doniesienia ministerstwo zdrowia.

Jak wyjaśnia resort zdrowia, łóżko szpitalne to „łóżko umieszczone na stałe na sali chorych, zaopatrzone w pościel, zajęte przez chorego, względnie przygotowane na jego przyjęcie”. Nie uwzględnia się w ich liczbie łóżek lub leżanek, które są elementem wyposażenia stanowisk diagnostycznych, porodowych, dializacyjnych i wybudzeniowych.

– W myśl zał. 3 do rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 29 marca 2019 r. ws. szczegółowych wymagań, jakim powinny odpowiadać pomieszczenia i urządzenia podmiotu wykonującego działalność leczniczą, w skład szpitala jednodniowego wchodzą pokoje pobytu wyposażone, w zależności od udzielanych świadczeń, w łóżka lub fotele wypoczynkowe. Z kolei dostawki w szpitalach są, co do zasady, nadzwyczajnym rozwiązaniem, stosowanym w sytuacji zwiększonej liczby hospitalizacji – dodaje ministerstwo zdrowia.

Jak potwierdza przewodnicząca Ogólnopolskiego Związku Zawodowego Pielęgniarek i Położnych Krystyna Ptok, w szpitalach trwają kontrole resortu zdrowia, które mają określić liczbę i przeznaczenie łóżek umiejscowionych w placówkach. Podejrzenia naruszeń mają być również zgłaszane do Rzecznika Praw Pacjenta.