Specjaliści zgromadzeni na Światowym Kongresie Kardiologicznym w Paryżu poinformowali, że liczba przypadków nagłej śmierci sercowej związanych z uprawianiem sportu w stolicy i okolicach maleje dzięki reanimacji prowadzonej przez osoby postronne.

Choć sportowców poddaje się badaniom przesiewowym, które mają na celu identyfikację wysokiego ryzyka nagłego zatrzymania krążenia, wciąż zdarzają się zgony w wyniku nagłej śmierci sercowej w trakcie zawodów, meczów czy treningu. Dochodzi do nich w ciągu kilku minut, wskutek zatrzymania czynności serca. Śmierci osoby uprawiającej sport można jednak uniknąć, szybko udzielając pierwszej pomocy.

ifnfoplanet sport i fitness nagla smierc sercowa pierwsza pomoc

Ocena tendencji w przeżyciu nagłego zatrzymania krążenia wynikającego z uprawniania sportu była celem badania prowadzonego w Centrum wiedzy specjalistycznej w Paryżu. Jak zakładali autorzy analiz, mniejsza ilość nagłych śmierci sercowym mogła być efektem zmniejszenia zachorowalności z powodu prowadzenia programów badań przesiewowych. W tym celu zbadali dane z rejestrów dotyczących nagłej śmierci prowadzonych w Paryżu podczas amatorskich zawodów sportowych lub bezpośrednio po nich w latach 2005–2010 i 2011–2016.

Jak wyliczono, w latach 2005–2010 miało miejsce 158 odnotowanych nagłych zatrzymań krążenia, a w latach 2011–2016 – 162, co w efekcie skutkuje stałą zapadalnością roczną na poziomie około 6,9 przypadku na milion mieszkańców Paryża i przedmieść. Stosunkowo niezmienny był średni wiek osób zapadających na nagłe zatrzymanie krążenia w obu przedziałach czasowych (49 do 52 lat), odsetek mężczyzn (94–96%) czy wykrywanych wcześniej chorób serca (14–17%).

ifnfoplanet sport i fitness nagla smierc sercowa pierwsza pomoc

– W naszym badaniu resuscytacja przez osoby postronne była związana z prawie ośmiokrotnie większym prawdopodobieństwem, że ofiary nagłego zatrzymania krążenia przeżyją po wypisaniu ze szpitala. Brak zmniejszenia częstości nagłego zatrzymania krążenia związanego ze sportem rozczarowuje i kwestionuje skuteczność programów badań przesiewowych – wyjaśniał prof. Xavier Jouven z Centrum wiedzy specjalistycznej w Paryżu, który kierował badaniami.

Jak wskazywał prof. Jouven, liczba przypadków zatrzymania czynności serca wynikających z uprawniania sportu utrzymująca się na stałym poziomie jest spowodowane prawdopodobnie trudnościami we wczesnej identyfikacji osób z wysokim ryzykiem nagłego zatrzymania czynności serca.