Zmiana klimatu jest realna. Globalne ocieplenie jest podstawową przyczyną zmian klimatycznych. Zbyt często zmiany klimatyczne są odsuwane w czasie jako kwestia przyszłości.

Liczne badania wykazały, że temperatury ziemi wzrastają. Według Światowej Organizacji Zdrowia, zanieczyszczenie powietrza jest odpowiedzialne rocznie za przedwczesne zgony ponad 7 milionów osób na całym świecie.

Jak mówi Arnold Schwarzenegger, "zanieczyszczenie zabija co roku więcej ludzi niż wojny, wypadki samochodowe i zabójstwa w połączeniu". Mają one również niszczący wpływ na życie dzieci w biedniejszych krajach, takich jak Indie i Bangladesz. Według niedawnego badania, ponad 50 dzieci w wieku od jednego miesiąca do 14 lat umiera każdego dnia w Indiach na raka, co wskazuje również na brak środków i odpowiednich, zaawansowanych metod leczenia.

Według nowych badań, do końca stulecia, jeżeli nie zostanie ograniczona emisja gazów, wiele regionów w rejonie Zatoki Perskiej  z powodu globalnego ocieplenia może być całkowicie niedostępnych do życia. Każdego roku dostrzegamy ekstremalne zjawiska klimatyczne, takie jak susze, topnienie lodowców na Grenlandii, które o dziesięciolecia wyprzedzają prognozy naukowe, czy zakwaszanie oceanów.

Borykamy się również z wytwarzaniem energii z paliw kopalnych, co powoduje jeszcze więcej zgonów związanych z zatruciem środowiska. Naukowcy oceniają, że zmiana klimatu jest jednym z największych zagrożeń współczesnego człowieka i walka z nią powinna być priorytetem rządów, również biednych.

Sposób na zatrzymanie zmian klimatycznych jest bardzo prosty. Świat musi tworzyć przyszłość zasilaną energią odnawialną.

Energia ta (zwłaszcza słoneczna i wiatrowa) już teraz jest na całym świecie pewnym zamiennikiem obecnej, konwencjonalnej. W dodatku ma potencjał, aby pobudzić gospodarki światowe do tworzenia milionów nowych miejsc pracy. Zasilanie krajów w energię pochodzącą w 100% ze źródeł odnawialnych jest również możliwe, co udowadnia fakt, iż już obecnie wiele krajów jest bardzo blisko osiągniecia tego poziomu.

Światowi liderzy mają potencjał i możliwości, aby dokonać takiej zmiany. Wówczas planeta będzie na właściwej drodze. Obecnie są potrzebne globalne starania rządów, korporacji, mieszkańców i organizacji non profit w celu przestrzegania Ramowej Konwencji Narodów Zjednoczonych w sprawie Zmian Klimatu (UNFCCC).

Działania potrzebne na całym świecie, aby zatrzymać zwiększanie emisji gazów cieplarnianych

Wprowadzenie podatku od emisji CO2

Zmniejszanie ilości dwutlenku węgla i redukcja emisji gazów cieplarnianych oraz sadzenie drzew mogą pomóc powoli ale ostatecznie odwrócić trend globalnego ocieplenia.

Wzrost wykorzystania energii odnawialnej

Mocny rozwój na dużą skalę zarówno scentralizowanej, jak i rozproszonej energii odnawialnej, w tym energii słonecznej, wiatru, wód, biomasy i geotermii, prowadzi do zmniejszenia obciążenia obecnego systemu przesyłowego i dystrybucyjnego. Dodatkowym elementem jest powstanie jak największej ilości instalacji (rozproszone źródła energii odnawialnej), poza tradycyjną siecią energetyczną.

 

Opracowanie krajowych polityk produkcji energii ze źródeł odnawialnych

Urzeczywistnienie i wdrożenie kompleksowego planu produkcji energii z nowatorskimi strategiami dotyczącymi energii odnawialnej. Ponadto, aby stworzyć popyt, nowe gałęzie przemysłu i nową falę „zielonych miejsc pracy”, należy określić plany zaspokojenia zapotrzebowania na energię elektryczną, które zostaną pokryte ze źródeł odnawialnych np. 20 procent do roku 2020, 40 procent do roku 2030 i 100 procent do roku 2050.

Elektryczny transport

Przyspieszenie rozwoju korzystania z pojazdów elektrycznych i hybrydowych. Rozprowadzenie dużej liczby stacji ładowania pojazdów elektrycznych oraz uruchomienie za przykładem Chin bezemisyjnego transportu publicznego.  

Promowanie efektywności energetycznej

Promowanie efektywności energetycznej w gospodarce, w szczególności w przemyśle, transporcie, budynkach i urządzeniach. Zapewnienie wysokiej efektywności energetycznej poprzez przyspieszenie opracowywania i wdrażania opłacalnych standardów efektywności energetycznej. W celu zmniejszenia długoterminowego zapotrzebowania na energię, zwiększenie zaangażowania państwa, przedsiębiorstw przemysłowych, przedsiębiorstw użyteczności publicznej i innych zainteresowanych stron w celu przyspieszenia inwestycji w zakresie efektywności energetycznej, takich jak np. wykorzystanie na dużą skalę lamp LED.

 

Projekty użyteczności publicznej

Opracowanie długoterminowego planu zastąpienia źródeł kopalnych odnawialnymi.

Innowacyjne rozwiązania finansowe

Zapewnienie innowacyjnego finansowania odnawialnych źródeł energii np. emisja wolnych od podatku zielonych obligacji infrastrukturalnych, w celu zwiększenia zaufania potencjalnych inwestorów i zmniejszenia kosztów finansowania projektów dotyczących energii ze źródeł odnawialnych.

Zdecentralizowana energia

Zachęcanie mieszkańców do inwestowania w odnawialne źródła energii na własnych dachach. Zachęcanie do instalacji paneli fotowoltaiczne na dachu każdego domu, tak, aby uniezależnić gospodarkę od źródeł kopalnych.

 

Mikroinstalacje

Inwestycje w „inteligentną infrastrukturę”, która może pomieścić dwustronny przepływ energii elektrycznej.

Słoneczne autostrady

Idea polega na zastąpieniu tradycyjnych nawierzchni panelami fotowoltaicznymi produkującymi energię elektryczną.

Przygotowanie magazynów energii

Magazynowanie energii powinno obejmować przechowywanie oraz zamianę energii słonecznej na ciekłe paliwo wodorowe, które można eksportować na cały świat.

Wzrost badań i rozwoju

Inwestycje w ośrodki badawczo-rozwojowe, zarówno rządowe, jak i prywatne.

Wszystkie wymienione wyżej działania, powinny spowodować trwałe i globalne odwrócenie trendu zanieczyszczenia klimatu ze wszystkimi tego konsekwencjami.