AUDIO

HAPPY HOUR

Regulamin dostępu do płatnych treści serwisu Infoplanet

Usługa dostępu do płatnych treści serwisu Infoplanet na portalu www.infoplanet.pl, zapewniana jest przez Infoplanet Sp. z o.o., ul. Gizów 6, 01-249 Warszawa, wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy m.st. Warszawy, Wydział XII Krajowego Rejestru Sądowego, numer KRS: 0000579869; NIP: 5272746839, kapitał zakładowy: 5 000 PLN, zwaną w dalszej części niniejszego regulaminu Serwisem.

I.Postanowienia ogólne

1. Usługa dostępu do płatnych treści serwisu Infoplanet na portalu www.infoplanet.pl, zwana w dalszej części niniejszego regulaminu Usługą, jest usługą świadczoną drogą elektroniczną (w rozumieniu Ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną) przez Serwis na zamówienie Klientów portalu na podstawie umowy zawartej pomiędzy Klientem a Serwisem. Umowa jest zawierana za pośrednictwem Serwisu – na zasadach wskazanych w dalszej treści niniejszego regulaminu.

2. Klientem jest osoba prawna lub pełnoletnia osoba fizyczna, posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, korzystająca z Serwisu.

3. Warunkiem korzystania z Usługi jest akceptacja niniejszego regulaminu oraz dysponowanie sprzętem spełniającym minimalne wymagania techniczne określone w dalszej treści niniejszego regulaminu.

4. W ramach Usługi Klient otrzymuje dostęp do treści cyfrowych objętych danym pakietem przez jednorazowo lub przez okres prenumeraty. Za treści cyfrowe uznaje się pliki cyfrowe zawierające teksty, materiały fotograficzne, materiały audiowizualne, materiały multimedialne, grafiki i inny kontent – udostępniane za pośrednictwem portalu www.infoplanet.pl. Pakiety danych oraz ich zawartość określone zostaną w dalszej części regulaminu.

5. Użytkownik jest uprawniony do korzystania z treści cyfrowych na własny użytek. Udostępnienie Pakietu osobom trzecim, wykraczające poza granice dozwolonego użytku zgodnie z przepisami Ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych wymaga odrębnej zgody Serwisu.

6. Dostępność do treści cyfrowych, udostępnianych w ramach Usługi jest nieograniczona terytorialnie.

7. Dane przekazane przez Klienta w ramach Usługi są przechowywane i przetwarzanie przez Serwis, zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych, ustawą o świadczeniu usług drogą elektroniczną, a także innymi przepisami obowiązującymi na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej regulującymi przetwarzanie danych, w tym zwłaszcza danych osobowych. Klient ma prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania. Podanie danych osobowych przez Klienta jest dobrowolne, jednak ich przetwarzanie jest niezbędne do zrealizowania Usługi. Klient ponosi odpowiedzialność za podanie nieprawdziwych danych.

8. Biuro Obsługi Klienta Serwisu znajduje się w siedzibie Serwisu, przy ul. Gizów 6, 01-249 Warszawa. Z BOK można się również kontaktować przez adres e-mail: biuro@infoplanet.pl lub pod numerami telefonu: 801 500 525 (dla telefonów stacjonarnych) oraz 500 096 462 (dla telefonów komórkowych).

II.Zamawianie i realizacja Usługi

1. Aby zakupić Usługę za pośrednictwem Serwisu należy dokonać wyboru odpowiedniego pakietu Usług z bieżącego asortymentu Serwisu oraz podejmować kolejne czynności techniczne w oparciu o wyświetlane Klientowi komunikaty oraz informacje na stronie w celu dokonania płatności.

2. Usługi udostępniane są w następujących pakietach:

A. jednorazowo za pojedyncze treści cyfrowe – cena: 3,00 zł + VAT,

B. w pakiecie ilościowym 5 treści cyfrowych, do wykorzystania w ciągu w ciągu 1 miesiąca od zakupu – cena: 10,00 zł + VAT,

C. w pakiecie ilościowym 20 treści cyfrowych, do wykorzystania w ciągu w ciągu 3 miesięcy od zakupu – cena: 25,00 zł + VAT,

D. w pakiecie ilościowym 50 treści cyfrowych, do wykorzystania w ciągu w ciągu 6 miesięcy od zakupu – cena: 45,00 zł + VAT, nagroda premium: ekotorba,

torba

E. w pakiecie ilościowym 120 treści cyfrowych, do wykorzystania w ciągu w ciągu 12 miesięcy od zakupu – cena: 70,00 zł + VAT, nagroda premium: kubek dla kobiety lub dla mężczyzny,

kubek

F. w pakiecie ilościowym 1000 treści cyfrowych, do wykorzystania w ciągu w ciągu 24 miesięcy od zakupu – cena: 100,00 zł + VAT, nagroda premium: t-shirt z nadrukiem.

koszulka panda

3. Z chwilą złożenia zamówienia przez Klienta zostaje zawarta umowa o świadczenie usługi dostępu do płatnych treści serwisu Infoplanet na portalu www. infoplanet.pl pomiędzy Serwisem a Klientem.

4.Zapłata za zamówioną w Sklepie nagrodę następuje poprzez płatność on-line za pośrednictwem serwisu przelewy24.pl, zgodnie z regulaminem tego serwisu, dostępnym na stronie internetowej https://www.przelewy24.pl/regulamin.

5. Za moment dokonania płatności uważa się pozytywny wynik autoryzacji płatności przez serwis przelewy24.pl. Niedokonanie zapłaty w terminie 3 dni od dokonania zamówienia Usługi jest jednoznaczne z rezygnacją z dokonania zamówienia. Umowa na zakup Usługi wówczas wygasa.

6. Niezwłocznie po potwierdzeniu dokonania przez Klienta płatności za zamówioną Usługę, na adres skrzynki pocztowej Klienta zostanie przesłana wiadomość e-mail potwierdzająca zawarcie umowy oraz jej treść wraz z formularzem odbioru nagrody premium, możliwością żądania udostępnienia Usługi przed upływem terminu 14 dni na odstąpienia, dostępną dla Klientów będących konsumentami.

7. Pakiet Usług zakupiony za pośrednictwem Serwisu zostanie udostępniony Klientowi bezpośrednio po dokonaniu płatności.

8. Aby wskazać miejsce dostarczenia nagrody, należy wysłać poprawnie wypełniony formularz odbioru nagrody Premium, dołączony do wiadomości potwierdzającej zawarcie umowy, na adres e-mail powiadomienia@infoplanet.pl. Poprawność wypełnienia formularza musi być każdorazowo potwierdzona przez przedstawiciela Sklepu.

9. Nagrody Premium są dostarczone do Klienta w terminie 14 dni roboczych od daty przesłania poprawnie wypełnionego formularza wysłania, o ile nie zostanie podany inny termin realizacji. Termin nie biegnie w przypadku nieopłacenia Usługi.

10. Dostawa nagród Premium jest bezpłatna. Nagrody zostaną dostarczone przez operatora pocztowego przesyłką poleconą.

11. Serwis nie ponosi odpowiedzialności za niedostarczenie lub opóźnienie w dostawie nagrody spowodowane błędnym lub niedokładnym adresem podanym przez Klienta.

III.Zasady reklamacji i prawo odstąpienia

1. Wszelkie reklamacje związane z korzystaniem z Usługi, należy składać pisemnie, w wiadomości e-mail lub pocztą tradycyjną, na adres BOK Serwisu.
2. Sklep rozpozna reklamację w terminie 14 dni od dnia otrzymania. Odpowiedź na reklamację zostanie przesłana na adres e-mail wskazany przez Klienta, a w przypadku reklamacji złożonej pocztą tradycyjną – na adres wskazany przez Klienta.
3. Klient mający status konsumenta, tj. będący osobą fizyczną, dokonującą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jego działalnością gospodarczą lub zawodową, może odstąpić od zakupu Usługi bez podawania przyczyny w terminie 14 dni od dnia zawarcia umowy, składając stosowne oświadczenie na piśmie, o ile nie wyraził on uprzednio zgody na rozpoczęcie świadczenia Usług przed upływem terminu na odstąpienie od umowy o dostęp do Usług. Do zachowania terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem na adres Serwisu.
4. Klient będący konsumentem, któremu na jego żądanie Usługa została udostępniona przed upływem 14 dni na odstąpienie, traci prawo do odstąpienia od umowy, zgodnie z art. 38 ust. 13 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta.
5. Żądanie udostępnienia Usługi przed upływem 14 dni na odstąpienie od umowy składane jest do Serwisu za pomocą hiperłącza, przesłanego w wiadomości e-mail potwierdzającej zawarcie umowy oraz jej treść lub poprzez wpisanie kodu przesłanego drogą SMS po wyborze pakietu Usługi.
6. Z zastrzeżeniem sytuacji opisanej w punkcie III. ust. 2 niniejszego regulaminu, w przypadku skorzystania z prawa odstąpienia od Umowy, cena zapłacona za Usługę zostanie zwrócona na stosowne konto przy użyciu takiego samego sposobu płatności, jaki został przez Klienta użyty w pierwotnej transakcji, za pośrednictwem serwisu przelewy24.pl.

IV.Rozwiązanie umowy

1. Klient może w każdym czasie rozwiązać umowę na pakiet Usług za wypowiedzeniem.

2. Rozwiązanie umowy następuje poprzez złożenie stosownego oświadczenia na piśmie w wiadomości e-mail lub pocztą tradycyjną. W wiadomości o rezygnacji Klient powinien wskazać, od kiedy chce zrezygnować z Usługi, przy czym termin ten nie może być krótszy niż 7 dni od dnia otrzymania wiadomości e-mail przez Serwis.

3. W razie niewskazania terminu, Usługa zostanie dezaktywowana w terminie 7 dni od dnia otrzymania oświadczenia o rezygnacji.

4. W razie rezygnacji, Klientowi zostanie zwrócona część zapłaconej ceny – proporcjonalnie do okresu korzystania z Usługi, nie później niż w terminie 14 dni od dnia dezaktywacji Usługi. Zwrot płatności zostanie dokonany na stosowne konto przy użyciu takiego samego sposobu płatności, jaki został przez Klienta użyty w pierwotnej transakcji, za pośrednictwem serwisu przelewy24.pl.

5. Umowa ulega rozwiązaniu bez wypowiedzenia z chwilą decyzji Serwisu o rozwiązaniu umowy, która może być spowodowana:

A. naruszeniami postanowień regulaminu przez Klienta,

B. odmową Klienta udzielenia Serwisowe niezbędnych zgód lub danych niezbędnych do świadczenia danej Usługi.

V.Minimalne wymagania techniczne

1. Korzystanie z Usługi możliwe jest pod warunkiem spełnienia przez system teleinformatyczny i urządzenie końcowe, z którego korzysta Klient minimalnych wymagań technicznych:

A. dostępu do sieci Internet,
B. indywidualnego konta poczty elektronicznej e-mail,
C. przeglądarki: Gooogle Chrome od wersji 57, Mozilla Firefox od wersji 53, Internet Explorer 11, Opera 35.

2. Serwis do poprawnego przeprowadzenia transakcji, logowania i autoryzacji wymaga włączonej obsługi cookies (ciasteczek) oraz skryptów JavaScript. Serwis do poprawnego wyświetlania treści wymaga włączonej obsługi JavaScript.

3. Używanie wtyczek blokujących treści typu adblock, może powodować nieprawidłowe działanie serwisu.

4. Aktywacja konta użytkownika wymaga podania adresu email, unikatowego w ramach serwisu, na który zostanie wysłany link aktywacyjny potwierdzający tożsamość.

5. Zalecana minimalna prędkość łącza internetowego to 1Mbit/1Mbit.

VI.Postanowienia końcowe

1. Serwis zastrzega sobie prawo zmiany niniejszego regulaminu, jeżeli będzie to uzasadnione potrzebą zapewnienia bezpiecznego funkcjonowania Serwisu, koniecznością dostosowania działalności Serwisu do zmienionych przepisów prawa, nakazów, orzeczeń, postanowień lub wytycznych organu administracji publicznej lub sądu oraz względami technicznymi lub technologicznymi, a zwłaszcza zapobieganiu nadużyciom.

2. Wszelkie zmiany w regulaminie będą obowiązywały po upływie 7 dni od dnia ich opublikowania na stronie internetowej Serwisu. W przypadku dokonania zmian w regulaminie, Serwis udostępni tekst jednolity regulaminu poprzez publikację na portalu www.infoplanet.pl.

3. Sklep zastrzega sobie prawo do zmiany cen pakietów z bieżącego asortymentu Serwisu, wprowadzania nowych pakietów do bieżącego asortymentu Serwisu oraz usuwania pakietów z bieżącego asortymentu Serwisu.

4. Zamówienia złożone przed datą wejścia w życie zmian są realizowane na podstawie zasad obowiązujących w dniu złożenia zamówienia.

5. W sprawach nieuregulowanych na stronie internetowej Serwisu znajdują zastosowanie przepisy prawa polskiego, w szczególności ustawa o prawach konsumenta oraz przepisy Kodeksu Cywilnego.

6. Klientowi przysługuje możliwość skorzystania z pozasądowych sposobów dochodzenia roszczeń. Klient może w szczególności zwrócić się o mediację lub rozstrzygnięcie do sądu polubownego.

Wersja regulaminu obowiązuje od dnia 22.08.2018 r.