AUDIO

HAPPY HOUR

Regulamin sklepu internetowego Infogminy

Sklep internetowy Infogminy, działający w ramach portalu www.infogmina.com, zwany w dalszej części niniejszego regulaminu Sklepem, prowadzony jest przez Infogmina Sp. z o.o., ul. Gizów 6, 01-249 Warszawa, wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy m.st. Warszawy, Wydział XII Krajowego Rejestru Sądowego, numer KRS: 0000579869; NIP: 5272746839, kapitał zakładowy: 5 000 PLN.

 1. Postanowienia ogólne

 1. Za pośrednictwem portalu www.infogmina.com Klient może nabyć nagrody z bieżącego asortymentu Programu „Inforeakcja – wielka klik-akcja” na portalu Infogmina – www.infogmina.com/pl/konkurs-grywalizacja, zwanego w dalszej części niniejszego regulaminu Programem.

 2. Klientem może być wyłącznie osoba prawna lub pełnoletnia osoba fizyczna, posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych i biorąca udział w Programie „Inforeakcja – wielka klik-akcja”.

 3. Klient może dokonać zakupu nagrody w Sklepie wyłącznie jeśli zbierze w Programie co najmniej 100 klików na wybraną nagrodę. Wówczas może uzupełnić różnicę między liczbą klików koniecznych do nabycia wybranej nagrody a wartością wybranej nagrody przez dopłatę odpowiedniej sumy pieniężnej.

 4. Dokonanie przez Klienta zamówienia stanowi oświadczenie woli zawarcia z Infogmina sp. z o.o. umowy sprzedaży, zgodnie z treścią regulaminu. Umowa sprzedaży zawierana jest zgodnie z prawem polskim i w języku polskim pomiędzy Klientem a Infogminą sp. z o.o. Miejscem zawarcia umowy jest miasto stołeczne Warszawa. Umowę sprzedaży uważa się za zawartą z momentem otrzymania przez Sklep potwierdzenia zamówienia złożonego przez Klienta.

 5. Niedokonanie zapłaty w terminie 3 dni od dokonania zamówienia nagrody jest jednoznaczne z rezygnacją z dokonania zamówienia.

 6. Wszystkie ceny nagród podane są w polskich złotych i zawierają wszystkie składniki, w tym podatek VAT od towarów i usług według stawki określonej odrębnymi przepisami. Cena podana przy nagrodzie w chwili złożenia przez Klienta zamówienia jest wiążąca i nie ulegnie zmianie aż do dostarczenia nagrody.

 7. Dane przekazane przez Klienta w ramach składanego zamówienia nagrody są przechowywane i przetwarzanie przez Sklep, zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych, ustawą o świadczeniu usług drogą elektroniczną, a także innymi przepisami obowiązującymi na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej regulującymi przetwarzanie danych, w tym zwłaszcza danych osobowych. Klient ma prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania. Podanie danych osobowych przez Klienta jest dobrowolne, jednak ich przetwarzanie jest niezbędne do zrealizowania zamówienia i wysyłki nagrody. Klient ponosi odpowiedzialność za podanie nieprawdziwych danych.

 8. Biuro Obsługi Klienta Sklepu znajduje się w siedzibie Sklepu, przy ul. Gizów 6, 01-249 Warszawa. Z BOK można się również kontaktować przez adres e-mail: biuro@infogmina.com lub pod numerami telefonu: 801 500 525 (dla telefonów stacjonarnych) oraz 500 096 462 (dla telefonów komórkowych).

 1. Zamawianie i dostawa nagród

 1. W celu zamówienia danej nagrody za pośrednictwem Sklepu, należy zalogować się na swoje konto na portalu www.infogmina.com, dokonać wyboru nagrody z bieżącego asortymentu Programu oraz podejmować kolejne czynności techniczne w oparciu o wyświetlane Klientowi komunikaty oraz informacje na stronie w celu dokonania płatności.

 2. Zapłata za zamówioną w Sklepie nagrodę następuje poprzez płatność on-line za pośrednictwem serwisu Przelewy 24, zgodnie z regulaminem tego serwisu, dostępnym na stronie internetowej https://www.przelewy24.pl/regulamin .

 3. Za moment dokonania płatności uważa się pozytywny wynik autoryzacji płatności przez serwis Przelewy 24.

 4. Informacje dotyczące głównych cech nagród oraz jego ceny zamieszczane są w Sklepie, dostępnym za pośrednictwem konta na portalu www.infogmina.com, przy opisie danej nagrody.

 5. Niezwłocznie po potwierdzeniu dokonania przez Klienta płatności za zamówioną nagrodę, na adres skrzynki pocztowej Klienta zostanie przesłana wiadomość e-mail potwierdzająca zawarcie transakcji sprzedaży oraz jej treść.

 6. Aby wskazać miejsce dostarczenia zamówionej nagrody, należy wysłać na adres e-mail powiadomienia@infogmina.com jeden z trzech formatów poprawnie wypełnionego formularza odbioru nagrody, zamieszczonego na stronie internetowej Programu na portalu Infogmina – www.infogmina.com/pl/konkurs-grywalizacja wraz ze wskazaniem w tytule wiadomości rodzaju zamówionej nagrody. Poprawność wypełnienia formularza musi być każdorazowo potwierdzona przez przedstawiciela Sklepu.

 7. Zamówione i opłacone nagrody są dostarczone do Klienta w terminie 14 dni roboczych od daty przesłania poprawnie wypełnionego formularza wysłania, o ile nie zostanie podany inny termin realizacji. Termin nie biegnie w przypadku nieopłacenia nagrody.

 8. Dostawa nagród jest bezpłatna. Organizator podejmuje się realizacji dostaw tylko na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. Nagrody zostaną dostarczone przez operatora pocztowego przesyłką poleconą.

 9. Jeśli zamówienie obejmuje więcej nagród, mogą one zostać dostarczone łącznie.

 10. Sklep nie ponosi odpowiedzialności za niedostarczenie lub opóźnienie w dostawie nagrody spowodowane błędnym lub niedokładnym adresem podanym przez Klienta.

 11. Do sprzedaży przeznaczona jest ograniczona liczba nagród. Realizacja zamówień następuje według kolejności wpływu opłaconych zamówień na te nagrody do czasu ich wyczerpania się. W przypadku braku dostępności nagród nie będą one wyświetlane w Sklepie jako dostępne do zamówienia.

 12. Jeżeli po zamówieniu i opłaceniu nagrody jej wysłanie nie będzie możliwe, zamawiający zostanie niezwłocznie o tym fakcie powiadomiony, a otrzymana suma pieniężna zostanie w terminie 14 dni zwrócona na stosowne konto za pośrednictwem serwisu przelewy24.pl. W tym samym terminie na konto użytkownika zostaną również zwrócone kliki, które miały być wymienione na nagrodę.

 13. W przypadku nieodebrania wysłanej nagrody przez Klienta, będzie ona wysłana ponownie w terminie 30 dni roboczych po dokonaniu opłaty za koszt ponownej wysyłki w wysokości 25 złotych (słownie: dwadzieścia pięć 00/100). Opłaty należy dokonać za pośrednictwem serwisu przelewy24.pl.

 1. Zasady reklamacji i prawo odstąpienia

 1. Sklep jest zobowiązany do dostarczenia nagrody bez wad. Po otrzymaniu nagrody należy sprawdzić, czy jest ona zgodna z zamówieniem i czy nie widać śladów zniszczenia. Jeśli nagroda została uszkodzona w czasie transportu, należy zażądać sporządzenia pisemnego protokołu przez przedstawiciela operatora pocztowego i odmówić odbioru nagrody.

 2. Nieznaczne różnice w wyglądzie nagród wysłanych w stosunku do nagród przedstawionych na koncie użytkownika na portalu www.infogmina.com nie są uznawane za niezgodność wysłanej nagrody z zamówieniem.

 3. Zamówiona nagroda może być zwrócona lub wymieniona na nową w przypadku, gdy nagroda jest uszkodzona, wadliwa lub niezgodna z zamówieniem, według zasad odpowiedzialności z tytułu rękojmi.

 4. O uszkodzeniu, wadliwości lub niezgodności nagrody z zamówieniem należy poinformować Sklep w ciągu roku licząc od dnia stwierdzenia wady, nie później jednak niż w ciągu 2 lat od dnia dostarczenia nagrody.

 5. W przypadku skorzystania z prawa rękojmi, nagrodę należy przesłać za pobraniem, korzystając z usług operatora pocztowego, na adres Sklepu wraz ze stosownym oświadczeniem na piśmie. W oświadczeniu Klient wskazuje, na czym jego zdaniem polega uszkodzenie, wada bądź niezgodność nagrody z zamówieniem oraz wybór żądania naprawy lub wymiany nagrody.

 6. Sklep rozpozna reklamację w terminie 14 dni od dostarczenia nagrody przez Klienta. W przypadku jej uznania, gdy będzie to możliwe niezwłocznie i bez nadmiernych niedogodności dla Klienta, dokona wymiany lub naprawy nagrody oraz odeśle ją na koszt Sklepu na adres Klienta.

 7. W przypadku, gdy naprawa lub wymiana nagrody nie mogłaby być dokonana niezwłocznie bądź wiązałaby się z nadmiernymi trudnościami, Klient zostanie o tym poinformowany przez Sklep. Klient będzie wówczas uprawniony do złożenia oświadczenia o odstąpieniu od umowy sprzedaży lub o obniżeniu ceny. Pieniądze stanowiące cenę w całości lub różnicę między ceną w całości a ceną obniżoną zostaną zwrócone Klientowi w terminie 14 dni od dokonania wyboru. W tym samym terminie na konto użytkownika zostaną również zwrócone kliki, które miały być wymienione na nagrodę. Koszty zwrotu uszkodzonej, wadliwej lub niezgodnej z zamówieniem nagrody poniesie Sklep.

 8. W przypadku nieuznania reklamacji, Sklep poinformuje o tym Klienta oraz odeśle mu nagrodę będącą przedmiotem reklamacji. Koszty odesłania nagrody poniesie Sklep.

 9. Odpowiedzialność z tytułu rękojmi nie wyłącza odpowiedzialności gwarancyjnej za zamówione towary wtedy, gdy gwarancji takiej udziela producent lub inny podmiot.

 10. Klient mający status konsumenta, tj. będący osobą fizyczną, dokonującą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jego działalnością gospodarczą lub zawodową, może odstąpić od zakupu bez podawania przyczyny w terminie 14 dni od dnia dostarczenia nagrody, składając stosowne oświadczenie na piśmie. Do zachowania terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem na adres Sklepu.

 11. W przypadku skorzystania z prawa odstąpienia, nagrodę należy przesłać w oryginalnym, niezniszczonym opakowaniu na adres Sklepu wraz ze stosownym oświadczeniem na piśmie. Koszty zwrotu nagrody ponosi Klient.

 12. Klient ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości nagrody, będące wynikiem korzystania z nagrody w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia jej stanu, cech i funkcjonowania.

 13. Po dokonaniu zwrotu nagrody w przypadku skorzystania z prawa odstąpienia w terminie niezwłocznym, nie późniejszym niż czternaście dni, nastąpi zwrot pieniędzy na stosowne konto za pośrednictwem serwisu przelewy24.pl oraz klików, które miały być wymienione na nagrodę, na konto użytkownika.

 1. Postanowienia końcowe

 1. Sklep zastrzega sobie prawo zmiany niniejszego regulaminu, jeżeli będzie to uzasadnione potrzebą zapewnienia bezpiecznego funkcjonowania Sklepu, koniecznością dostosowania działalności Sklepu do zmienionych przepisów prawa, nakazów, orzeczeń, postanowień lub wytycznych organu administracji publicznej lub sądu oraz względami technicznymi lub technologicznymi, a zwłaszcza zapobieganiu nadużyciom.

 2. Wszelkie zmiany w regulaminie będą obowiązywały po upływie 7 dni od dnia ich opublikowania na stronie internetowej Sklepu. W przypadku dokonania zmian w regulaminie, Sklep udostępni tekst jednolity regulaminu poprzez publikację na portalu www.infogmina.com.

 3. Sklep zastrzega sobie prawo do zmiany cen nagród z bieżącego asortymentu Programu, wprowadzania nowych nagród do bieżącego asortymentu Programu oraz usuwania nagród z bieżącego asortymentu Programu.

 4. Zamówienia złożone przed datą wejścia w życie zmian są realizowane na podstawie zasad obowiązujących w dniu złożenia zamówienia.

 5. W sprawach nieuregulowanych na stronie internetowej Sklepu znajdują zastosowanie przepisy prawa polskiego, w szczególności ustawa o prawach konsumenta oraz przepisy Kodeksu Cywilnego.

 6. Klientowi przysługuje możliwość skorzystania z pozasądowych sposobów dochodzenia roszczeń. Klient może w szczególności zwrócić się o mediację lub rozstrzygnięcie do sądu polubownego.

Wersja regulaminu obowiązuje od dnia 24.05.2017 r.