AUDIO

HAPPY HOUR

SMS do Świętego Mikołaja

 

Konkurs został rozstrzygnięty!

 

Tak cieszyła się Pani Mariola – zwycięzczyni konkursu Infogminy SMS do Świętego Mikołaja

 

 


„SMS do Świętego Mikołaja”

REGULAMIN UCZESTNICTWA

 I. Postanowienia ogólne

 1. Regulamin określa zasady, zakres i warunki uczestnictwa w Konkursie „SMS do Świętego Mikołaja”, zwanym dalej „Konkursem”.

 2. Organizatorem Konkursu jest Infogmina Sp. z o.o., z siedzibą w Warszawie, ul. Gizów 6, 01-249 Warszawa, tel. 801 500 525, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000579869, NIP: 5272746839, REGON: 362705190, zwana dalej „Organizatorem”.

 3. Konkurs prowadzony jest na terenie Rzeczypospolitej Polskiej, a wszelkie informacje udostępniane są za pośrednictwem strony internetowej – serwisu http://infogmina.com/pl/, należącej do Organizatora.

 4. Konkurs rozpoczyna się w dniu 30.11.2017 r. i trwa do 06.12.2017 r.

 5. Organizator zastrzega sobie prawo do wydłużenia czasu trwania Konkursu poza termin określony w punkcie I.4., o czym poinformuje Uczestników Konkursu za pośrednictwem strony internetowej http://infogmina.com/pl/.

II. Zasady udziału w Konkursie

 1. Uczestnikami Konkursu „SMS do Świętego Mikołaja”, uprawnionymi do otrzymania nagrody określonej w dalszej części Regulaminu, zwanymi dalej „Uczestnikami”, mogą być wyłącznie osoby fizyczne, pełnoletnie, posiadające pełną zdolność do czynności prawnych, a także osoby prawne oraz jednostki nieposiadające osobowości prawnej, posiadające numer telefonu, który jest aktywny w jednej z sieci GSM operatorów telefonii komórkowej w Polsce oraz nie ma włączonej blokady SMS Premium. Konkurs jest dostępny wyłącznie dla uczestników znajdujących się w zasięgu sieci GSM polskich operatorów komórkowych: Polkomtel Sp. z.o.o. (Plus), T-Mobile Polska S.A.(T-Mobile), Orange Polska S.A. (Orange), P4 Sp. z o.o.(Play).

 2. Uczestnik, przystępując do Konkursu, akceptuje postanowienia niniejszego regulaminu.

 3. W konkursie nie mogą brać udziału Organizator oraz dostawca usługi premium SMS, osoby zatrudnione przez te podmioty, a także osoby bliskie i pozostające z nimi we wspólnym gospodarstwie domowym.

 4. Kontrola poprawności prowadzenia konkursu i jego zgodności z postanowieniami regulaminu spoczywa na Organizatorze konkursu.

 5. Organizator ma prawo w każdym momencie trwania konkursu wykluczyć z udziału w nim, w tym odmówić przyznania nagrody, Uczestnika, w stosunku do którego będzie mieć uzasadnione podejrzenia o działalności sprzecznej z niniejszym regulaminem.

 6. W przypadku, gdyby którekolwiek z oświadczeń Uczestnika, o których mowa w niniejszym Regulaminie okazało się niezgodne ze stanem faktycznym i/lub prawnym, Uczestnik, w przypadku ewentualnych roszczeń osób trzecich, ponosi wyłączną i całkowitą odpowiedzialność oraz oświadcza, że ureguluje wszystkie związane z tym faktem poniesione przez Organizatora szkody. Ponadto Uczestnik zostanie zdyskwalifikowany z udziału w Konkursie i zobowiązany do niezwłocznego zwrotu przyznanej przez Organizatora nagrody.

III. Przebieg Konkursu

 1. Uczestnicy przesyłają zadania konkursowe od godziny 00:00 dnia 30.11.2017 r. do godziny 23:59 dnia 06.12.2017 r.

 2. Zadanie konkursowe polega na napisaniu listu do Świętego Mikołaja o długości nieprzekraczającej 160 znaków, zwanym dalej „Pracą konkursową” oraz wysłaniu go SMS-em Premium na numer 7155 z prefiksem o treści „INFOGMINA.” (z kropką).          Przykładowy SMS zgłoszeniowy Pracy konkursowej o treści „Mój list do Świętego Mikołaja” powinien brzmieć:

INFOGMINA.Moj list do Swietego Mikolaja

 1. Każdy Uczestnik może zgłosić nieograniczoną liczbę Prac konkursowych.

 2. Opłata za wysłanie jednego SMS-a na numer 7155 wynosi 1,00 zł netto (1,23 zł z VAT).

 3. Kwota obejmuje płatność za SMS o liczbie znaków 160 (bez polskich znaków). Do liczby znaków dolicza się prefiks. W przypadku przekroczenia liczby znaków lub użycia polskich znaków, zostanie pobrana opłata jak za kolejną wiadomość. Dopuszcza się użycie małych i dużych liter.

 4. W odpowiedzi na przesłaną Pracę konkursową Uczestnik otrzyma SMS zwrotny z podziękowaniem za wzięcie udziału w konkursie bądź z informacją, że przesłany przez Uczestnika SMS jest błędny. Otrzymanie odpowiedzi z podziękowaniem za wzięcie udziału w konkursie jest potwierdzeniem prawidłowego przesłania Pracy konkursowej.

 5. Dostawcą usługi SMS Premium o podwyższonej opłacie jest Digital Virgo S.A. z siedzibą w Warszawie, 00-189, przy ul. Inflanckiej 4, wpisany do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000253675, NIP: 527-23-17-216, REGON: 016750310. Świadczenie dodatkowe realizowane jest przez Organizatora.

 6. Wiadomość SMS Premium można wysłać tylko z kart SIM zarejestrowanej u operatorów działających na terenie Rzeczypospolitej Polski.

 7. Prace konkursowe muszą być opracowane w języku polskim.

 8. Prace konkursowe niespełniające opisanych w regulaminie wymogów zostaną zdyskwalifikowane.

 9. Wszystkie Prace zostaną poddane ocenie 3-osobowej komisji konkursowej, zwanej dalej „Komisją”, powołanej przez Organizatora. Ocena będzie uwzględniała następujące kryteria:

 • oryginalność wyrażonego w Pracy konkursowej życzenia,

 • ciekawa forma Pracy konkursowej,

 • zgodność Pracy konkursowej z regulaminem Konkursu.

 1. Administratorem nadesłanych danych osobowych Uczestników jest Organizator. Dane będą przetwarzane w celach konkursowych oraz w ramach usprawiedliwionego celu administratora dla potrzeb marketingu produktów i usług własnych. Każda osoba ma prawo wglądu w swoje dane oraz ich poprawiania.

IV. Nagrody

 1. Konkurs wygrywa dwóch Uczestników, zwanych dalej „Zwycięzcami”, którzy zgłoszą na Konkurs Prace konkursowe najbardziej odpowiadające – w ocenie Komisji – wskazanym w regulaminie kryteriom, opisanym w punkcie III.11.

 2. Nagrodą w konkursie jest spełnienie opisanego w Pracy konkursowej życzenia. Jego realizacja nie może generować kosztów przekraczających 200 złotych.

 3. Organizator skontaktuje się ze Zwycięzcami telefonicznie z informacją o wygranej w dniu po zakończeniu konkursu, dzwoniąc na numer, z którego nastąpiło wysłanie wiadomości SMS Premium, w celu ustalenia ze Zwycięzcami sposobu odebrania nagrody. Organizator podejmuje 3 próby kontaktu z każdym Zwycięzcą. Brak podjęcia kontaktu z Organizatorem lub podanie nieprawidłowych danych powoduje, iż Uczestnik zostaje zdyskwalifikowany z Konkursu, a nagroda przechodzi na kolejnego Zwycięzcę.

 4. W celu otrzymania nagrody Zwycięzca powinien podać swoje dane osobowe: imię, nazwisko, adres, adres e-mail, nr telefonu kontaktowego. Podanie danych jest dobrowolne, jednak w przypadku odmowy udostępnienia niniejszych danych Organizator może nie wydać nagrody takiej osobie.

 5. Nagroda zostanie przesłana na podany przez Zwycięzcę adres lub zrealizowana z udziałem Zwycięzcy po podaniu treści zwycięskiej Pracy konkursowej i uprawdopodobnieniu tożsamości Zwycięzcy, np. przez okazanie dowodu osobistego. Dopuszczalne jest również ustalenie z Organizatorem innego sposobu przekazania nagrody, zgodnego z prawem obowiązującym na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej.

 6. Każdy uczestnik Konkursu może zdobyć tylko jedną nagrodę w  Konkursie.

 7. Nagroda nie podlega przekazywaniu na rzecz innych osób lub wymianie na jakikolwiek ekwiwalent (w tym pieniężny).

 8. Organizator zastrzega sobie prawo do innego podziału nagród, a także do nie przyznania nagrody, jak również do dodatkowego nagrodzenia Uczestników.

 9. Dostawa nagród jest bezpłatna. Organizator podejmuje się realizacji dostaw tylko na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

V. Reklamacje

1.Wszelkie reklamacje i zastrzeżenia dotyczące przebiegu konkursu mogą być składane przez Uczestników wyłącznie w formie pisemnej wraz ze szczegółowym uzasadnieniem, w wiadomości e-mail na adres biuro@infogmina.com lub pocztą tradycyjną listem poleconym na adres siedziby Organizatora przez cały czas trwania konkursu, jednakże nie później niż w terminie 14 dni od dnia ukończenia konkursu. Reklamacje wpływające po powyższym terminie nie będą rozpatrywane.

2.Złożone reklamacje będą rozpatrywane przez Organizatora w terminie 14 dni od dnia otrzymania. Odpowiedź na reklamację zostanie przesłana na adres e-mail wskazany przez Uczestnika Konkursu, a w przypadku reklamacji złożonej pocztą tradycyjną – na adres wskazany przez Uczestnika Konkursu.

3.Decyzja Organizatora co do zgłoszonej reklamacji jest ostateczna.

VI. Postanowienia końcowe

 1. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za nieprawidłowe dane podane przez Uczestnika Konkursu, w szczególności za zmianę danych osobowych i/lub adresu e-mail, uniemożliwiającą odszukanie Uczestnika i/lub wręczenie nagrody.

 2. Regulamin Konkursu jest dostępny na stronie internetowej konkursu w serwisie http://infogmina.com/pl/ przez cały okres trwania Konkursu.

 3. Organizator zastrzega sobie prawo zmiany niniejszego regulaminu w trakcie trwania Konkursu, o ile nie wpłynie to na pogorszenie warunków uczestnictwa w Konkursie, a także nie naruszy już nabytych praw. Wszelkie zmiany w regulaminie będą obowiązywały będą obowiązywały od dnia ich opublikowania na stronie internetowej konkursu w serwisie http://infogmina.com/pl/.

 4. Kontrolę nad prawidłowością przebiegu konkursu i jego zgodności z postanowieniami regulaminu sprawuje Organizator.

Wersja regulaminu obowiązuje od dnia 30.11.2017 r.