AUDIO

HAPPY HOUR

„Wymyśl nam hasło i zgarnij 1000 zł”

Konkurs na hasło przewodnie portalu Infogmina został rozstrzygnięty!

 

Tak cieszył się Pan Andrzej – zwycięzca konkursu Infogminy Wymyśl hasło i zgarnij 1000 zł:) 

To właśnie jemu zawdzięczamy nasze nowe, piękne hasło przewodnie: Infogmina informuje, inspiruje, e-dukuje. Jeszcze raz serdecznie gratulujemy!

 

 


 

„Wymyśl nam hasło i zgarnij 1000 zł” – konkurs na hasło przewodnie portalu Infogmina

REGULAMIN UCZESTNICTWA

 

I. Postanowienia ogólne

 1. Regulamin określa zasady, zakres i warunki uczestnictwa w Konkursie „Wymyśl nam hasło i zgarnij 1000 zł”, zwanym dalej „Konkursem”.

 2. Organizatorem Konkursu jest Infogmina Sp. z o.o., z siedzibą w Warszawie, ul. Gizów 6, 01-249 Warszawa, tel. 801 500 525, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000579869, NIP: 5272746839, REGON: 362705190, zwana dalej „Organizatorem”.

 3. Konkurs prowadzony jest na terenie Rzeczypospolitej Polskiej, a wszelkie informacje udostępniane są za pośrednictwem strony internetowej – serwisu http://infogmina.com/pl/, należącej do Organizatora.

 4. Konkurs rozpoczyna się w dniu 4 września 2017 r. i trwa do 30 września 2017 r.

 5. Organizator zastrzega sobie prawo do wydłużenia czasu trwania Konkursu poza termin określony w punkcie I.4., o czym poinformuje Uczestników Konkursu za pośrednictwem strony internetowej http://infogmina.com/pl/.

II. Zasady udziału w Konkursie

 1. Uczestnikami Konkursu „Wymyśl nam hasło i zgarnij 1000 zł”, uprawnionymi do otrzymania nagrody określonej w dalszej części Regulaminu, zwanymi dalej „Uczestnikami”, mogą być wyłącznie osoby fizyczne, pełnoletnie, posiadające pełną zdolność do czynności prawnych, a także osoby prawne oraz jednostki nieposiadające osobowości prawnej, posiadające numer telefonu, który jest aktywny w jednej z sieci GSM operatorów telefonii komórkowej w Polsce oraz nie ma włączonej blokady SMS Premium. Konkurs jest dostępny wyłącznie dla uczestników znajdujących się w zasięgu sieci GSM polskich operatorów komórkowych: Polkomtel Sp. z.o.o. (Plus), T-Mobile Polska S.A.(T-Mobile), Orange Polska S.A. (Orange), P4 Sp. z o.o.(Play).

 2. Uczestnik, przystępując do Konkursu, akceptuje postanowienia niniejszego regulaminu.

 3. W konkursie nie mogą brać udziału Organizator oraz dostawca usługi premium SMS, osoby zatrudnione przez te podmioty, a także osoby bliskie i pozostające z nimi we wspólnym gospodarstwie domowym.

 4. Kontrola poprawności prowadzenia konkursu i jego zgodności z postanowieniami regulaminu spoczywa na Organizatorze konkursu.

 5. Organizator ma prawo w każdym momencie trwania konkursu wykluczyć z udziału w nim, w tym odmówić przyznania nagrody, Uczestnika, w stosunku do którego będzie mieć uzasadnione podejrzenia o działalności sprzecznej z niniejszym regulaminem.

 6. W przypadku, gdyby którekolwiek z oświadczeń Uczestnika, o których mowa w niniejszym Regulaminie okazało się niezgodne ze stanem faktycznym i/lub prawnym, Uczestnik, w przypadku ewentualnych roszczeń osób trzecich, ponosi wyłączną i całkowitą odpowiedzialność oraz oświadcza, że ureguluje wszystkie związane z tym faktem poniesione przez Organizatora szkody. Ponadto Uczestnik zostanie zdyskwalifikowany z udziału w Konkursie i zobowiązany do niezwłocznego zwrotu przyznanej przez Organizatora nagrody.

III. Przebieg Konkursu

 1. Uczestnicy przesyłają zadania konkursowe od godziny 00:00:00 dnia 4 września 2017 r. do godziny 23:59:59 30 września 2017 r.

 2. Zadanie konkursowe polega na opracowaniu hasła przewodniego, określającego portal Infogmina, zwanego dalej „Pracą konkursową” oraz wysłaniu go SMS-em Premium na numer 7355 z prefiksem o treści „INFOGMINA.” (z kropką).
  Przykładowy SMS zgłoszeniowy Pracy konkursowej dla hasła przewodniego o treści „hasło przewodnie portalu Infogmina” powinien brzmieć: „INFOGMINA.haslo przewodnie portalu Infogmina”.

 3. Opłata za wysłanie jednego SMS-a na numer 7355 wynosi 3,00 zł netto (3,69 zł z VAT).

 4. Kwota obejmuje płatność za SMS o liczbie znaków 160 (bez polskich znaków). Do liczby znaków dolicza się prefiks. W przypadku przekroczenia liczby znaków lub użycia polskich znaków, zostanie pobrana opłata jak za kolejną wiadomość. Dopuszcza się użycie małych i dużych liter.

 5. W odpowiedzi na przesłaną Pracę konkursową Uczestnik otrzyma SMS zwrotny z podziękowaniem za wzięcie udziału w konkursie bądź z informacją, że przesłany przez Uczestnika SMS jest błędny. Otrzymanie odpowiedzi z podziękowaniem za wzięcie udziału w konkursie jest potwierdzeniem prawidłowego przesłania Pracy konkursowej.

 6. Dostawcą usługi SMS Premium o podwyższonej opłacie jest Digital Virgo S.A. z siedzibą w Warszawie, 00-189, przy ul. Inflanckiej 4, wpisany do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000253675, NIP: 527-23-17-216, REGON: 016750310. Świadczenie dodatkowe realizowane jest przez Organizatora. 

 7. Wiadomość SMS Premium można wysłać tylko z kart SIM zarejestrowanej u operatorów działających na terenie Rzeczypospolitej Polski.

 8. Każdy Uczestnik może zgłosić nieograniczoną liczbę Prac konkursowych.

 9. Prace konkursowe muszą być opracowane w języku polskim.

 10. Prace konkursowe zgłaszane na Konkurs nie mogą naruszać prawa ani praw osób trzecich, w tym w szczególności dóbr osobistych osób trzecich, a także ogólnie przyjętych norm obyczajowych – w szczególności dotyczy to treści powszechnie uznawanych za wulgarne i obraźliwe, obsceniczne, obrażające uczucia innych osób, przedstawiających przemoc albo materiały o tematyce rasistowskiej, naruszające prawo do prywatności, zawierających materiały chronione prawami wyłącznymi (np. prawami autorskimi) bez zgody uprawnionych.

 11. Uczestnik Konkursu przystępując do Konkursu oświadcza, iż przysługują mu wyłączne i nieograniczone prawa autorskie do nadesłanych haseł. Ponadto oświadcza również, że udziela Organizatorowi nieodpłatnej, nieograniczonej terytorialnie ani czasowo licencji na publiczne udostępnianie Prac konkursowych przez Organizatora na potrzeby realizacji i promocji Konkursu, jak również na wszystkie czynności konieczne dla udostępnienia Pracy konkursowej przy realizacji Konkursu, w tym w szczególności wprowadzania do sieci komputerowych, Internetu, wielokrotne utrwalanie i zwielokrotnianie każdą techniką, a także na przekazanie w celu ich oceny przez Komisję, zgodnie z punktem III.9. niniejszego Regulaminu, oraz na przygotowywanie na swoje potrzeby, w szczególności na obróbkę redakcyjną i komputerową.

 12. Prace konkursowe niespełniające opisanych w regulaminie wymogów zostaną zdyskwalifikowane.

 13. Wszystkie Prace zostaną poddane ocenie 3-osobowej komisji konkursowej, zwanej dalej „Komisją”, powołanej przez Organizatora. Ocena będzie uwzględniała następujące kryteria:

 • trafność realizacji tematu Konkursu,

 • kreatywność ujęcia tematu Konkursu,

 • zwięzła forma oddania tematu Konkursu.

 1. Administratorem nadesłanych danych osobowych Uczestników jest Organizator. Dane będą przetwarzane w celach konkursowych oraz w ramach usprawiedliwionego celu administratora dla potrzeb marketingu produktów i usług własnych. Każda osoba ma prawo wglądu w swoje dane oraz ich poprawiania.

 2. Wyniki konkursu opublikowane zostaną w dniu 9 października 2017 r. na stronie internetowej Konkursu w serwisie http://infogmina.com/pl/. W celu realizacji tego zobowiązania zostaną podane do wiadomości publicznej imię, nazwisko oraz miejsce zamieszkania Zwycięzcy.

IV. Nagrody

 1. Konkurs wygrywa Uczestnik, zwanych dalej „Zwycięzcą”, który zgłosił na Konkurs Pracę konkursową najbardziej odpowiadającą – w ocenie Komisji – wskazanym w regulaminie kryteriom, opisanym w punkcie III.13.

 2. Dodatkową nagrodę zdobywa 10 Uczestników, zwanych dalej „Zwycięzcami dodatkowymi”, którzy zgłoszą na Konkurs Prace, które nie będą zwycięskimi, ale będą najbardziej odpowiadały – w ocenie Komisji – wskazanym w regulaminie kryteriom, opisanym w punkcie III.13.

 3. Nagrodą w konkursie jest nagroda pieniężna w wysokości 1111,11 złotych (słownie: jeden tysiąc sto jedenaście złotych 11/100).

 4. Część nagrody pieniężnej w wysokości 10%, czyli 111,11 zł (słownie: sto jedenaście złotych 11/100), zostanie przeznaczona na pokrycie przez Organizatora należnego podatku dochodowego od wygranej, zgodnie z art. 30 ust 1 pkt 2 Ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych z dnia 26 lipca 1991 r. Podatek, o którym mowa, zostanie odprowadzony przez Organizatora na konto właściwego urzędu skarbowego.

 5. Nagrodami dodatkowymi w konkursie są zestawy gadżetów z logo organizatora konkursu o wartości nieprzekraczającej 260 złotych każdy.

 6. Organizator skontaktuje się ze Zwycięzcami telefonicznie z informacją o wygranej w dniu ogłoszenia wyników konkursu, dzwoniąc na numer, z którego nastąpiło wysłanie wiadomości SMS Premium, w celu ustalenia ze Zwycięzcą sposobu odebrania nagrody. W razie niepowodzenia, Organizator próbuje kontaktować się ze zwycięzcą siedmiokrotnie w czasie 7 kolejnych dni. Brak podjęcia kontaktu z Organizatorem lub podanie nieprawidłowych danych powoduje, iż Uczestnik zostaje zdyskwalifikowany z Konkursu, a nagroda przechodzi na kolejnego Zwycięzcę.

 7. W celu otrzymania nagrody Zwycięzca powinien podać swoje dane osobowe: imię, nazwisko, adres, adres e-mail, nr telefonu kontaktowego. Podanie danych jest dobrowolne, jednak w przypadku odmowy udostępnienia niniejszych danych Organizator może nie wydać nagrody takiej osobie.

 8. Nagroda zostanie przesłana na podany przez Zwycięzcę nr rachunku bankowego lub przekazana Zwycięzcy osobiście w siedzibie Organizatora po podaniu treści zwycięskiej Pracy konkursowej i uprawdopodobnieniu tożsamości Zwycięzcy, np. przez okazanie dowodu osobistego. Dopuszczalne jest również ustalenie z Organizatorem innego sposobu przekazania nagrody, zgodnego z prawem obowiązującym na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej.

 9. Dodatkowe nagrody zostaną przesłane na podany przez Zwycięzcę adres lub przekazane Zwycięzcom dodatkowych nagród osobiście w siedzibie Organizatora po podaniu treści zwycięskiej Pracy konkursowej i uprawdopodobnieniu tożsamości Zwycięzcy, np. przez okazanie dowodu osobistego. Dopuszczalne jest również ustalenie z Organizatorem innego sposobu przekazania nagrody, zgodnego z prawem obowiązującym na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej.

 10. Każdy uczestnik Konkursu może zdobyć tylko jedną dodatkową nagrodę. Ten sam uczestnik nie może zdobyć nagrody oraz dodatkowej nagrody.

 11. Nagroda nie podlega przekazywaniu na rzecz innych osób lub wymianie na jakikolwiek ekwiwalent (w tym pieniężny).

 12. Organizator zastrzega sobie prawo do innego podziału nagród, a także do nie przyznania nagrody, jak również do dodatkowego nagrodzenia Uczestników.

V. Reklamacje

 1. Wszelkie reklamacje i zastrzeżenia dotyczące przebiegu konkursu mogą być składane przez Uczestników wyłącznie w formie pisemnej wraz ze szczegółowym uzasadnieniem, w wiadomości e-mail na adres biuro@infogmina.com lub pocztą tradycyjną listem poleconym na adres siedziby Organizatora przez cały czas trwania konkursu, jednakże nie później niż w terminie 14 dni od dnia ukończenia konkursu. Reklamacje wpływające po powyższym terminie nie będą rozpatrywane.

 2. Złożone reklamacje będą rozpatrywane przez Organizatora w terminie 14 dni od dnia otrzymania. Odpowiedź na reklamację zostanie przesłana na adres e-mail wskazany przez Uczestnika Konkursu, a w przypadku reklamacji złożonej pocztą tradycyjną – na adres wskazany przez Uczestnika Konkursu.

 3. Decyzja Organizatora co do zgłoszonej reklamacji jest ostateczna.

VI. Postanowienia końcowe

 1. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za nieprawidłowe dane podane przez Uczestnika Konkursu, w szczególności za zmianę danych osobowych i/lub adresu e-mail, uniemożliwiającą odszukanie Uczestnika i/lub wręczenie nagrody.

 2. Regulamin Konkursu jest dostępny na stronie internetowej konkursu w serwisie http://infogmina.com/pl/ przez cały okres trwania Konkursu.

 3. Organizator zastrzega sobie prawo zmiany niniejszego regulaminu w trakcie trwania Konkursu, o ile nie wpłynie to na pogorszenie warunków uczestnictwa w Konkursie, a także nie naruszy już nabytych praw. Wszelkie zmiany w regulaminie będą obowiązywały będą obowiązywały od dnia ich opublikowania na stronie internetowej konkursu w serwisie http://infogmina.com/pl/.

 4. Kontrolę nad prawidłowością przebiegu konkursu i jego zgodności z postanowieniami regulaminu sprawuje Organizator.

Wersja regulaminu obowiązuje od dnia 14.09.2017 r.